Eväitä elämään ry

Joutsentie 11 Ylivieska
Avoinna ma ja pe klo 12.00-13.00
Puh. 045 224 2180

eve@eväitäelämään.fi
www.facebook.com/eveyhdistys

EVÄITÄ ELÄMÄÄN RY:n SÄÄNNÖT (PRH 160/120)

1.§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eväitä Elämään ry ja kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Työttömien Keskusjärjestöön.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

2.§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden ja vähävaraisuuden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien sekä vähävaraisten sosiaalisen aseman parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien ja vähävaraisten omaehtoista toimintaa heidän asemansa parantamiseksi, harjoittaa työttömien ja vähävaraisten neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää työttömille ja vähävaraisille suunnattuja tapahtumia. Yhdistyksen pääasiallisena toimintana on kaupoista saatavien ylijäämäruokien haku ja jakaminen sitä tarvitseville. Lisäksi yhdistys järjestää virkistys-, opinto-, liikunta- ja muuta hyvinvointia tukevaa toimintaa joko itse tai yhteistyökumppanien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa asianmukaisen luvan hankittua kahvila- ja ruokalatoimintaa sekä työpaja- ja kirpputoritoimintaa tarkoitusta varten hankkimissaan tiloissa.

3.§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava ulkomaalainen.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus antaa vuosittain tiedoksi jäsenmäärämuutokset yleiselle kokoukselle.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

4.§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 2 – 6 muuta jäsentä ja vähintään 2 ja enintään 6 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa valita sihteerin ja rahastonhoitajan myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5.§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

6.§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan tulee antaa lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7.§ Yhdistyksen kokoukseen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta syyskokouksessa päätetyllä tavalla joko sanomalehdessä, sähköpostilla, tekstiviestillä, tai lähettämällä kutsu kirjallisesti.

8.§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa.

9.§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava 14 vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan lisätä kokouskutsuun.

10.§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle vuodelle.

7. Valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava 14 vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan lisätä kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat säännöissä mainittujen tarkoitusten ja toiminnan edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.