รายชื่อนักศึกษาสอบ V-NET

แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน.docx

QR CODE แบบแจ้งรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

qr code grade.docx
  1. แบบขั้นตอนการปริ้นเกรด

  2. แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์

-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา ( V - net ปีการศึกษา 2562 )-

IndividualScore_2562_V3_1320056401 (3).pdf
IndividualScoreInPart_2562_V3_1320056401 (3).pdf

-รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)-

1.docx

การสอบ V-NET 63

การสอบมาตราฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.2 ภาคสมทบ

การสอบกลางภาค นักศึกษา kosen และ Premium ภาคเรียนที่ 2/2562

สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

  • กิจกรรมการสอบกลางภาค หลักสูตร Premium และ Kosen ปีการศึกษา 2562