รายชื่อนักศึกษาสอบ V-NET

แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน.docx

QR CODE แบบแจ้งรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

qr code grade.docx
  1. แบบขั้นตอนการปริ้นเกรด

  2. แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์

-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา ( V - net ปีการศึกษา 2562 )-

IndividualScore_2562_V3_1320056401 (3).pdf
IndividualScoreInPart_2562_V3_1320056401 (3).pdf

-รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)-

1.docx

การสอบ V-NET 63

การสอบมาตราฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.2 ภาคสมทบ

การสอบกลางภาค นักศึกษา kosen และ Premium ภาคเรียนที่ 2/2562

สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
  • กิจกรรมการสอบกลางภาค หลักสูตร Premium และ Kosen ปีการศึกษา 2562