Germany - Winners

Goalball Bundesliga


2018: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

2017: BFV Ascota Chemnitz

2016: BFV Ascota Chemnitz

2015: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

2014: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

2012: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

2011: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

2009: SSV Königs Wusterhausen

2008: SSV Königs Wusterhausen

2007: BSV München

2006: BSV München

2005: BSV München

2004: BSV München

2003: SC Potsdam

2002: SC Potsdam

2001: SSV Königs Wusterhausen

2000: SSV Königs Wusterhausen

1999: SSV Königs Wusterhausen

1998: SSV Königs Wusterhausen

1997: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

1996: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

1995: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

1994: SG Ruhrgebiet

1993: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

1992: SSG Blindenstudienanstalt Marburg

1991: SSG Blindenstudienanstalt Marburg