על-פי חוק התכנון והבנייה בתיקון מס' 89 לסעיף 83 ג' ובתיקון 101, מחייב עריכת סקר עצים בוגרים בתחום כל שטח המיועד לבנייה. הסקר נדרש כבר בשלב הגשת בקשה לתיק מידע שהוא השלב הראשון בתהליך הגשת ההיתר. את הסקר יש לבצע עבור כל העצים הבוגרים בשטח המגרש או התוכנית ועד למרחק של 4 מ' מגבול המגרש או התוכנית.

מהו סקר עצים?

תוכנית מדידה של מודד מוסמך עליה המודד חייב לסמן עצים בוגרים בתחום המגרש ועד למרחק של 4 מ' מחוץ לגבולות המגרש. על בסיס תוכנית המדידה יכין סוקר העצים את סקר העצים וימליץ על ערכם החילופי של העצים. הסקר כולל מס' טבלאות ,תמונות העצים ותשריט ערכיות העצים לפי מספרי העצים שניתנו ע"י המודד או סוקר העצים .

מה נדרש לעריכת סקר העצים לתיק מידע?

להבדיל מסקר העצים שיש לבצע בעת הגשת בקשה לתיק מידע והיתר בנייה, בעת הגשת תוכנית מתאר בכל רמה שהיא יש להכין לתוכנית נספח עצים בוגרים מחייב. נספח זה הינו תנאי סף להגשת תוכנית והעלאת התוכנית למערכת המקוונת של מינהל התכנון.

הנספח כולל חוברת סקר ובה מפורט כל המידע על העצים, תשריט של נספח העצים עליו מסומנים ע"פ נוהל מינהל התכנון, העצים לשימור כריתה והעתקה.

יש חשיבות רבה לסימון העצים באופן מדוייק, זהו נספח מחייב שסטייה של 10% ממספר העצים לשימור מחייבת שינוי ייעוד.

מהו נספח עצים?

כדי להגן על העצים הבוגרים שהינם נכס ציבורי ותרומתם לאיכות החיים ,הסביבה, האוויר גבוהה ביותר יש לעשות מאמץ לשמור על העצים המשמעותיים. המטרה היא לשמור שכמות העצים במדינה לא תפחת בכל בנייה, שיפוץ, סלילת דרך וכד' ולשם כך יש לקבל אישור הועדה לתכנון ובנייה לגבי עתידו של כל עץ באיזור העבודה.

רצוי מאד לבצע סקר/נספח עצים בשלב מוקדם ככל האפשר של התכנון כדי שהמידע יהיה זמין למתכנן בתחילת התכנון .

למה צריך סקר\ נספח עצים?

עץ שגובהו מעל 2 מ', וקוטרו בגובה 1.3 מ' - לפחות 10 סמ'. יש הקלות מסויימות בקביעת עץ בוגר אותם מכיר אגרונום מומחה לעצים.

מה ההגדרה לעץ בוגר?

מומלץ לפנות לאגרונום מומחה לעצים שיערוך את סקר העצים/הנספח ויכין אותו להגשה לפקיד היערות או הגורם המוסמך ברשות.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה דורשת ממני להכין סקר\ נספח עצים או להציג אישור פקיד יערות ,מה עלי לעשות?

כן, כל העצים הבוגרים בכל מקום שהוא מוגנים לפי פקודת היערות ויש צורך ברישיון מפקיד היערות כדי לכרות אותם.

האם יש צורך ברישיון כריתה כדי לכרות עצים שנטעתי בגינה הפרטית שלי?

כדי לשמור שכמות העצים במדינה לא תפחת כתוצאה מבנייה, נקבע במסגרת תיקון סעיף 89 לחוק התכנון ובנייה שיש לטעת עצים בשווי ערכם של העצים שיכרתו במהלך הבנייה. לצורך זה האגרונום המבצע את הסקר בודק את בעצים בקפדנות וממליץ על ערכם של העצים ע"פ נוסחא מקובלת .

ככל שהאגרונום מקצועי יותר כך הערך החליפי ישקף את ערכם האמיתי של העצים, והיזם לא יחויב בערך חליפי עודף. פקיד היערות מאשר את המלצת האגרונום. היזם/הבונה מפקיד ערבות בנקאית למימוש התחייבותו לטעת עצים בסוף תהליך הבנייה , לעיתים ניתן לקבל הקלה במתן הערבות כנגד חלופות אחרות .

מהו ערך חליפי לעצים שיש לכרות אותם במסגרת הליך בנייה?

אם המודד לא סימן עצים, עליו לכתוב על התוכנית "אין עצים בשטח התוכנית".

כאשר המודד סימן עצים ע"ג תוכנית המדידה , אך בפועל אין עצים בוגרים - יש להגיש לפקיד היערות דוח אגרונום המאשר את אי קיום העצים הבוגרים ואת העובדה שאין צורך בסקר עצים .

מה קורה כאשר אין עצים במגרש \ בתוכנית ?

עצים אשר נמצאים מחוץ לגבול המגרש עלולים להיות מושפעים מהבניה. למשל, אם שורשי העץ מגיעים לאיזור הבנייה במקום שבו נחפר בור.

יתכן גם מצב שבו עץ עלול להיעקר בגלל בנייה - אם היא קרובה מדי ולא ננקטו אמצעי זהירות לשמירה עליו . הכנת מפרטי שימור, העתקה וכריתה הם חלק מהתמחות המשרד.

מדוע על סקר העצים לכלול עצים שאינם במגרש שלי?