* עריכת סקרי עצים בוגרים לתיק מידע במסלול רישוי זמין, להיתר בניה ולרישיונות כריתה והעתקה במהירות, יעילות ומקצועיות.

* הכנת הסקרים באופן מושלם להגשה כולל תשריטים, טיפול בחוות דעת פקיד יערות וברישיון להעתקה וכריתת עצים בוגרים.

* הנחיית מודדים לסימון העצים הבוגרים בלבד ע"פ התקנות, מתן הנחיות מקצועיות לטיפול בעצים: שימור, העתקה וכריתה של עצים.

.שירות סקר עצים לאדריכלי נוף, פיקוח וליווי מקצועי של העתקות עצים בוגרים *

* הכנת נספחי עצים לתכניות מתאר משלב סקר ערכיות העצים ועד למתן תוקף, כולל הכנת התשריטים להגשה.

* אגרונום מומחה לעצים וסביבה M.Sc, בעל ניסיון של 35 שנים.