ระบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ระบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ระบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการจัดตั้งสหกรณ์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้ข้อมูล และเกิดสะดวกในการค้นหา ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสหกรณ์ การขอจัดตั้งสหกรณ์ เอกสารการขอจดทะเบียนสหกรณ์ คำแนะนำการจัดตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับหน่วยงานของรัฐและชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วีดีทัศน์การจัดตั้งสหกรณ์ การเตรียมดำเนินการก่อนได้รับใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ และการเตรียมดำเนินการเมื่อได้รับการจดทะเบียน