รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา

1. Spelling Bee

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

2. Story Telling

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

3. Science Project

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

4. Math Project

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

5.Multi Skills

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

6. Speech Contest

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

7. Crossword

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

8. Debate

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

9.Website Contest

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

10. ASEAN Quiz

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

11. Singing Contest

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

12.Skit Competition

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

13.String Band

Lower Secondary มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Secondary มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) มีม.ต้นผสมได้ <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

ข้อมูลเจ้าภาพรายการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษา

ข้อมูลเจ้าภาพรายการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษมัธยม.pdf


รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประถมศึกษา

1. Spelling Bee

Lower Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

2. Story Telling

Lower Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

3. English,Science Maths Quiz

Lower Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

4. World Building

Lower Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

5. Listern and draw

Lower Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

6.Multi Skills

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

7. Speech Contest

Lower Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

8. Crossword

Lower Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

9. Singing Contest

Lower Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร

10.Science Show

Upper Primary ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) <สมัครคลิ๊กที่ชื่อ ดูผลการสมัคร


ข้อมูลเจ้าภาพรายการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา

ข้อมูลเจ้าภาพรายการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประถม.pdf