ระบบงานสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดทำใบเบิกวัคซีน แบบว.3/1

ดูยอดเบิกวัคซีน

เอกสารคู่มืองานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

  1. แนวทางรณรงค์การให้วัคซีนโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มอายุ 20-40 ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

  2. เอกสารประกอบการประชุม AEFI วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด

  3. คู่มือ Line Official Account “หมอพร้อม” คลิก

  4. คู่มือการใช้งานระบบบริการบน หมอพร้อม ดาวน์โหลด

ยอดคงคลังวัคซีนรวม (ขวด) ภาพรวมทุกรพ.สต. ปัจจุบัน ดูรายละเอียดรายรพ.สต.>>คลิกที่นี่