แผนภูมิ 2 ยอดคงคลังวัคซีนรวม (ขวด) ภาพรวมทุกรพ.สต. ปัจจุบัน ดูรายละเอียดรายรพ.สต.>>คลิกที่นี่
แผนภูมิ 1 แสดงแนวโน้มยอดวัคซีนรวม (ขวด) ที่เบิกโรงพยาบาลแม่ข่ายในแต่ละเดือน