ΠΟΙΟΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

Πολύτεκνοι στην Ελλάδα σήμερα λογίζονται όσοι έχουν 4 ή περισσότερα τέκνα από ένα ή περισσότερους γάμους και έχουν λάβει πολυτεκνική ταυτότητα (βιβλιάριο πολυτέκνου) αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Πολυτεκνικό Σύλλογο.

Κατ' εξαίρεση πολύτεκνες θεωρούνται και οι μονογονεϊκές τρίτεκνες οικογένειες (λόγω χηρείας, διαζυγίου ή 3 τέκνα εκτός γάμου μη αναγνωρισμένα) υπό προϋποθέσεις.

Επίσης δύο ή περισσότερα ανήλικα απαρφανισθέντα τέκνα (αυτά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς) λογίζονται ως πολύτεκνοι.

Για τα αναγκαία δικαιολογητικά και προϋποθέσεις, ώστε να αποκτήσει κάποιος βιβλιάριο πολυτέκνου, δείτε και στα Δικαιολογητικά.

---

Οι γονείς διατηρούν την πολυτεκνική ιδιότητα και τα όποια δικαιώματα απορρέουν από αυτή εφόρου ζωής (ισοβίως).

Τα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πολυτεκνική τους ιδιότητα για συγκεκριμένους λόγους (π.χ. διορισμός στο δημόσιο) και μετά την ενηλικίωση, αλλά

όταν συμπληρώσουν το 23ο έτος της ηλικίας τους ή 25ο έτος εφόσον σπουδάζουν δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης της πολυτεκνικής ταυτότητάς τους (βιβλιάριο πολυτέκνου), οπότε χάνουν κάποια δικαιώματα όπως π.χ. το μισό εισιτήριο στα ΜΜΜ (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς), κ. ά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω.


Πολυτεκνικές ταυτότητες (βιβλιάρεια ΑΣΠΕ)


Όσοι καταθέσουν τα χαρτιά τους και αναγνωριστούν ως πολύτεκνοι εφοδιάζονται με πολυτεκνικές ταυτότητες (βιβλιάρια της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος), που αποτελούν αποδεικτικό της πολυτεκνικής τους ιδιότητας. Το βιβλιάριο πολυτέκνου, πρέπει να είναι θεωρημένο. Η θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων γίνεται για ένα (1) ημερολογιακό έτος (από την ημερομηνία θεώρησης και για ένα χρόνο), με την επικόλληση ενός ενσήμου που φέρει την ένδειξη του έτους για το οποίο πραγματοποιείται η θεώρηση, ενώ η ΕΟΠΑ εισπράττει την αντίστοιχη συνδρομή.

– Η συνδρομή είναι 20€ το έτος για κάθε οικογένεια και 10€ για μονογονεϊκές οικογένειες (π.χ. χήρες/χήροι) των οποίων όλα τα τέκνα είναι άνω των 23 ετών.

– Βιβλιάρια πολυτέκνων δικαιούνται οι πολύτεκνοι γονείς εφόρου ζωής, αλλά και τα τέκνα τους, με τις εξής όμως προϋποθέσεις:

  • Τα άγαμα τέκνα εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού.

  • Τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαιδεύσεως και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.

  • Τα τέκνα που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον διαρκεί η στράτευσή τους.

  • Τα τέκνα με αναπηρία άνω του 67% εφόρου ζωής, έγγαμα ή άγαμα δικαιούνται βιβλιάριο πολυτέκνου, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εφόσον ο πολύτεκνος επιθυμεί, μπορεί να θεωρήσει το πολυτεκνικό του βιβλιάριο για 2 ή 3 χρόνια πληρώνοντας το αντίστοιχο κόστος (40/20 € ή 60/30 €).ΕΟΠΑ : Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών
Σύλλογος πολυτέκνων