แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาฮี

สอนโดย นางสาวศิรินันต์ แฝงสวรรค์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยทศาสตร์ สาระที่ 3 มาตรฐานที่ 1.1 ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อที่ 1 สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. บอกความหมายของสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ อย่างน้อยร้อยละ 80

 2. อธิบายสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ อย่างน้อยร้อยละ 70

 1. บอกประโยขน์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตตามธรรมชาติ อย่างน้อยร้อยละ 80

 2. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้อย่างน้อยร้อยละ 70

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

ครูเปิดวีดีโอ และบอกสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ให้นักเรียนฟัง

ขั้นสอน

 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา จากหนังสือเรียน

 2. นักเรียนแต่กลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตัวเรา มีอะไรบ้าง

 3. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ครูจะอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้นักเรียนฟังและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวตให้นักเรียนได้ไปศึกษา

ใบกิจกรรมที่ 3.1.pdf

ขั้นสรุป

 1. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง สิ่งแวดล้อมตัวเรา และ ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตตามที่ครูได้อธิบายให้ฟัง โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความ ถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

 2. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.pdf

ขั้นวัดและประเมินผล

 1. การประเมินจากใบงาน

 2. นักเรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3ที่มา : แผนการสอนต้นฉบับ

................................................

(นางสาวศิรินันต์ แฝงสวรรค์)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

................................................

(นายธรรมนูญ เฉยชัยภูมิ)

ครูพี่เลี้ยง