Ens ha caigut el mort

OBJECTIUS DIDÀCTICS

- Conèixer els principals òrgans i funcions de l’aparell respiratori, circulatori, excretor, digestiu i sistema nerviós del cos humà així com la seva relació

amb determinats hàbits de salut i malalties relacionades.

- Emprar les noves tecnologies per assolir l’aprenentatge i realitzar una cerca d’informació davant d’un guió pautat.

- Elaborar una presentació de Power Point relacionada amb cada aparell i sistema del cos humà.

- Crear una maqueta amb els principals òrgans del aparells i sistemes mitjançant grups de treball cooperatiu.

- Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social.

- Cercar i gestionar estratègies que millorin el treball cooperatiu a partir de l’anàlisi de les actuacions pròpies i la dels altres.


COMPETÈNCIES

- Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

- Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.

- Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties.

- Utilitzar ,materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

- Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient.

- Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.

- Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.

- Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.


CRITERIS D'AVALUACIÓ

- Identifica els principals òrgans del cos humà i les funcions que realitzen tot relacionant l’adequat funcionament del cos amb determinats hàbits de

salut i malalties.

- Relaciona l’estructura cel·lular d’un ésser viu amb les funcions que realitza.

- Utilitza les TAC com a mitjà per assolir l’aprenentatge.

- Interpreta i comunica els resultats de la recerca d’informació mitjançant presentacions Power Point.

- És capaç de construir una maqueta on apareixen els principals òrgans del aparells i sistemes treballats mitjançant grups de treball cooperatiu.

- Mostra iniciativa i creativitat en la realització de la maqueta sobre els aparells i sistemes.

- Gaudeix de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social.

- Troba estratègies que milloren el treball cooperatiu a partir de l’anàlisi de les actuacions pròpies i la dels altres.