แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

[General Education Department]

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม English for Fun

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageกิจกรรม English for FunCarousel imageกิจกรรม English for Fun

โครงการอบรม Pre-TOEIC สำหรับนักเรียน นักศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการใช้ Application ECHO VE

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ช่องทางติดตามข่าวสารออนไลน์

นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์