แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

[General Education Department]

นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)

 ปีการศึกษา 2566  วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

วันครู 16 มกราคม 2567 ครั้งที่ 68 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (ครูดีเด่น ปี2566)

กิจกรรม English for Fun 2023

ารแข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2566 ณ วอศ.แพร่

การประกวดทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2566

การประกวดทักษะพื้นฐาน การประกวด ดนตรีไทยระดับ จังหวัด ปีการศึกษา 2566

การประชุม สร้างอัตลักษณ์ ของแผนกสามัญสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะ English  ภาษาจีนและภาษาไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม English for Fun

โครงการอบรม Pre-TOEIC สำหรับนักเรียน นักศึกษา

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการใช้ Application ECHO VE

ช่องทางติดตามข่าวสารออนไลน์