แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

[General Education Department]

English

English Department Phrae Vocational
นายประทีป บินชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์