ทำเนียบนักศึกษาหมู่เรียน 6111217

นักศึกษา จำนวน 16 คน | ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562

อ.ยุทธนา พันธ์มี

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช

อาจารย์ที่ปรึกษา

611121701

น.ส.ทิพย์เกษร ดอนเขียวไพร

611121702

นางสาวสุวิศา สระทองเทียน

611121703

นางสาววนิดา ใจธรรม

611121704

นางสาวอังคณา สุขเกษ

611121705

นายกันตพงศ์ พุ่มเพชร

611121706

น.ส.จีรนันท์ มีหนู *ออก

611121707

น.ส.สุดารัตน์ ทรัพย์เหลือเเสน

611121708

นางสาวชาลิสา ไพรนีรชาติ

611121709

นางสาวสุพิชชา ปรางค์วิเศษ

611121710

นางสาวอริญชยา เสนาพันธ์

611121711

นายณัฐกิตต์ ทับทิม

611121712

นางสาวจิรนันท์ บุญอินทร์

611121713

นางสาวปณาลี เลิศกำชัย

611121714

นางสาวปรีณาภา บัวเขียว

611121715

น.ส.อาทิตยา คีรีรมย์ *ออก

611121716

นางสาวณัฐกานต์ มีชัย

611121717

น.ส.บัณฑิตา ดีเทียน *ออก

611121718

นางสาวชฎาพร ตั้งตระกูล

611121719

นายสหัสวรรษ หิริโอ

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาลาออก จำนวน 3 คน : 611121706 / 611121715 / 611121717


[ สถิติคนชมเว็บไซต์ ]

[ Social Network ]