ทำเนียบนักศึกษาหมู่เรียน 6111216

นักศึกษา จำนวน 28 คน | ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562

ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.มนตรี หลินภู

อาจารย์ที่ปรึกษา

611121601

นางสาววิชุดา เทศพรหม

611121602

นางสาวชฎาภรณ์ ชุรี

611121603

นางสาววศินี โพธิ์มหันต์

611121604

นางสาวอติกานต์ ล่องชูผล

611121605

นางสาวรมณี อินทพงษ์

611121606

นางสาวกมลลักษณ์ บุญอยู่

611121607

นางสาวสุวรรณา แย้มนุช

611121608

นางสาวจินต์จุฑา สุยะทา

611121609

น.ส.สุนิตา ยิ้มละมูล *ออก

611121610

นางสาวตติยา อ่ำพริ้ง

611121611

นางสาวพัชรินทร์ คำตา

611121612

นางสาวณัชภัทร คงเพชรศักดิ์

611121613

นางสาวรณพร จำปู้

611121614

นางสาวอารีรัตน์ โพเทพ

611121615

นางสาวสุธาสินี วันเสาร์

611121616

นางสาวพัชรี จันลองวนา

611121617

นางสาวสุจิรา จันทร

611121618

น.ส.กาญจนวัฒน์ จุฬาธรรมกุล

611121619

นางสาวณีรนุช ชาติไกรบัญชา

611121620

นางสาวปานชีวา มลิวัลย์

611121621

นางสาวศิรดา แต่งเนตร

611121622

น.ส.สร้อยสุวรรณ กิจประจักร

611121623

นางสาวอาทิติยา โบราณมูล

611121624

นางสาวจันทิมา แตงบุญรอด

611121625

นางสาวอุษา เนื่องเถื่อน

611121626

นางสาวกมลชนก นาคท้วม

611121627

นางสาวชลาลัย พลาพล

611121628

นางสาวน้ำเพชร ทองทิพย์

611121629

น.ส.วิภาวี สงล่า *ออก

611121630

นายบุญชัย อาสารักษาไพร

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาลาออก จำนวน 2 คน : 611121609 / 611121629

[ สถิติคนชมเว็บไซต์ ]

[ Social Network ]