ทำเนียบนักศึกษาหมู่เรียน 6011216

นักศึกษา จำนวน 27 คน | ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

601121601 โมนา

รักษิณา แซ่ท้าว

601121602 พลอย

นิราวรรณ สายแวว

ุ601121603 จูม

ชรินรัตน์ อุดมสุข

601121604 ฟาง

กนกวรรณ โนนทิง

601121605 ซูกี้

มึซูกิ สาครศรีโสภา

601121607 แพท

อาทิตยา พิมศักดิ์

601121608 แนน

วิภาวัณ สงวนศักดิ์

601121609 ดา

รดา กวินวลัย

601121610 ปิ้ปิ

ปิยะพร ภูไทพนาวัลย์

601121611 แนน

วนิดา ชาบุญมี

601121613 นุ๊ก

เกวลิน สุขเกษม

601121615 พงษ์

สุภาพร แซ่ยั้ง

601121616 สา

สุพรรษา อยู่คง

601121617 ฝน

อรชพร พรมสูตร

601121618 ใบเตย

ณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์

601121619 เป้

แสงรวี ด้วงดี

601121620 มุก

กัญญาพัชร สุทธิดี

601121621 เป

มนสิชา ศิลปไพรสณฑ์

601121622 ปาน

นภาพร อินไผ่

601121623 ปอนด์

นภัสกร กรรณลิกา

601121624 กุ๊ก

สุพัตรา ตงคำ

601121625 นิ้ง

ศิริรัตน์ ศรีบุญ

601121626 น้ำฝน

จารุณี ศรีค้ำชนะกุล

601121627 เฟิร์น

สุนิตา โตเมฆ

601121628 รถ

รจนา แซ่ลี

601121629 เอ๋

นัฐพร โพธิบัลลังค์

601121630 หมี

สุมาลี จันทรมณฑล

[ สถิติคนชมเว็บไซต์ ]

[ Social Network ]