ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประถมศึกษา รหัส 58 จำนวน 8 คน

581121210
นางสาวพัชรพร ราบรื่นกิจ

581121201
างสาวสุราวัลย์ หงษ์ทอง

581121325
นายณัฐพงศ์ ฤทธิ์เดช

581121214
นางสาวชลิตา พรมมูล

581121308
นางสาวกิตติยา จักรสุข

581121301
นางสาวนภาพร สาแช

581121226
นางสาวนพรัตน์ อ่องเภา

581121331
นางสาวนิภาพร จ่านาค

รายชื่อศิษารประถมศึกษา รหัส 58 บรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. รหัส 581121210 นางสาวพัชรพร ราบรื่นกิจ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป.ตาก เขต 2

2. รหัส 581121201 นางสาวสุราวัลย์ หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านลานเต็ง สพป.ตาก เขต 1

3. รหัส 581121325 นายณัฐพงศ์ ฤทธิ์เดช โรงเรียนบ้านนิคม สพป.กพ.เขต 2

4. รหัส 581121214 นางสาวชลิตา พรมมูล โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กพ.เขต 1

5. รหัส 581121308 นางสาวกิตติยา จักรสุข โรงเรียนบ้านทรายทอง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1

6. รหัส 581121301 นางสาวนภาพร สาแช โรงเรียนบ้านเกศกาสร อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1

7. รหัส 581121226 นางสาวนพรัตน์ อ่องเภา โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2

8. รหัส 581121331 นางสาวนิภาพร จ่านาค โรงเรียนวัดท่าปอ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2