ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประถมศึกษา รหัส 55 จำนวน 22 คน

551121705

นางสาวกวินธิดา ศิลพร

551121708

นางสาวรัตนา รักนาค

551121709

นางสาวนงลักษณ์ กรินวงศา

551121712

นางสาวจริยา ตุ่นมะโรง

551121719

นางสาวพรพิศ กะนะ

551121729

น.ส.ศิริรัตน์ จงสถาพรพิพัฒน์

551121732

นางสาวขวัญชนก โนเลี่ยม

551121734

นางสาวดวงนภา เกษาพร

551121741

นางสาวอารีรัตน์ สุริวงษ์

551121745

นายชยากร พึ่งพุ่ม

551121848

นางสาวนภาลัย เข้มข้น

551121748

นางสาวพัชรี ปัญญาสงบ

551121803

นางสาวโสภิตา พึ่งพัก

551121805

นางสาวอาฐิติยา สีหามาตย์

551121811

นางสาวนันทนา ดิษสวน

551121818

นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง

551121822

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโชติ

551121825

นางสาวชลธิชา ม่วงสังข์

551121828

นางสาวศิรประภา ถาวร

551121829

นางสาวชาลิสา ยาเจิม

551121830

นางสาวบุษบา ภูผาเวีย

551121834

นายสุรสิทธิ์ สิงห์ระ

รายชื่อศิษย์เก่าการประถมศึกษา รหัส 55 บรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. 551121825 นางสาวชลธิชา ม่วงสังข์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข |สพป.กพ เขต 2

2. 551121741 นางสาวอารีรัตน์ สุริวงษ์ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ |สพป.กพ เขต 2

3. 551121848 นางสาวนภาลัย เข้มข้น โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา |สพป.กพ เขต 2

4. 551121822 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโชติ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา |สพป.ตาก เขต 2

5. 551121811 นางสาวนันทนา ดิษสวน โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ |สพป.ตาก เขต 2

6. 551121748 นางสาวพัชรี ปัญญาสงบ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ |สพป.ตาก เขต 2

7. 551121705 นางสาวกวินธิดา ศิลพร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย |สพป.สุโขทัย เขต 1

8. 551121709 นางสาวนงลักษณ์ กรินวงศา โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สาขาบ้านแม่สลิดคี |สพป.ตาก เขต 2

9. 551121729 นางสาวศิริรัตน์ จงสถาพรพิพัฒน์ โรงเรียนเพียงหลวง |สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

10. 551121732 นางสาวขวัญชนก โนเลี่ยม โรงเรียนบ้านบึงบอน |สพป.สุโขทัย เขต 2

11. 551121745 นายชยากร พึ่งพุ่ม โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) |สพป.ตาก เขต 2

12. 551121803 นางสาวโสภิตา พึ่งพัก โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง |สพป.พิษณุโลก เขต 3

13. 551121829 นางสาวชาลิสา ยาเจิม โรงเรียนบ้านหนองบัว |สพป.ตาก เขต 2

14. 551121708 นางสาวรัตนา รักนาค โรงเรียนบ้านไร่ฝาย |สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

15. 551121734 นางสาวดวงนภา เกษาพร โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา |สพป.กำแพงเพชร เขต 2

16. 551121805 นางสาวอาฐิติยา สีหามาตย์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา |สพป.ตาก เขต 2

17. 551121830 นางสาวบุษบา ภูผาเวีย โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา |สพป.ตาก เขต 2

18. 551121834 นายสุรสิทธิ์ สิงห์ระ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 |สพป.ตาก เขต 2

19. 551121712 นางสาวจริยา ตุ่นมะโรง โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ |สพป.กำแพงเพชร เขต 2

20. 551121719 นางสาวพรพิศ กะนะ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง |สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

21. 551121818 นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) |เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

22. 551121828 นางสาวศิรประภา ถาวรโรงเรียนบ้านชากนอก |สพป.ชลบุรี เขต 3