โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 63 การประถมศึกษา รหัส 58 จำนวน 12 คน

581121207
นางสาวฉวีวรรณ บุญอ่อน

581121302
นางสาวกมลวรรณ ขุมทอง

581121204
นางสาวชมพูนุท แซ่เฮ้ง

58112222
นางสาวชนนิกานต์ บัวเกตุ

581121202
นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี

581121219
นายณัฐพงษ์ มิ่งสมร

581121209
นางสาวสุรีรัตน์ ฉ่ำแก้ว

581121217
นางสาวสุภาภรณ์ ทิวงค์ษา

581121221
นายเจนณรงค์ โกสุมพันธ์

581121234
นางสาวรุจิรา ดีรัตน์

581121321
นางสาวปุณยาพร กลัดล้อม

581121213
นางสาวอารียา ฤทธิ์กริชชัย

โครงการผลตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 63

1. รหัส 581121207 นางสาวฉวีวรรณ บุญอ่อน โรงเรียนวัดทับปรู อ.ตะพานหิน สพป.พิจิตร เขต 2

2. รหัส 581121302 นางสาวกมลวรรณ ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย สพป.นครสวรรค์ เขต 2

3. รหัส 581121204 นางสาวชมพูนุท แซ่เฮ้ง โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1

4. รหัส 581121222 นางสาวชนนิกานต์ บัวเกตุ โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต 1

5. รหัส 581121202 นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2

6. รหัส 581121219 นายณัฐพงษ์ มิ่งสมร โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. พิษณุโลก เขต 3

7. รหัส 581121209 นางสาวสุรีรัตน์ ฉ่ำแก้ว โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

8. รหัส 581121217 นางสาวสุภาภรณ์ ทิวงค์ษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน สพป.สุโขทัย เขต 2

9. รหัส 581121221 นายเจนณรงค์ โกสุมพันธ์ โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. ตาก เขต 1

10. รหัส 581121234 นางสาวรุจิรา ดีรัตน์ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป.กำแพงเพชร เขต 2

11. รหัส 581121321 นางสาวปุณยาพร กลัดล้อม โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1

12. รหัส 581121213 นางสาวอารียา ฤทธิ์กริชชัย โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.เมือง จ.ตาก สพป.ตาก เขต 1