โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 62 การประถมศึกษา รหัส 57 จำนวน 9 คน

571121322
นางสาวณัฐฐา นากสุก

571121303
นางสาวอาทิมา เอี่ยมอิสรา

571121339
นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสี

571121313
นางสาวสรัลยา แหกาวี

571121325
นางสาวสุฑาทิพย์ เวชกิจ

571121314
นางสาวพุธเย็น อาชาประดิษฐ์

571121329
นางสาวจารุวรรณ ท่าฉลาด

571121344
นางสาวทิพย์สุดา สิมภาลี

575120320
นางสาวนภาพร สุระดี
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 62

1. รหัส 571121322 นางสาวณัฐฐา นากสุก โรงเรียนบ้านเเม่ตั๋ง ต.เเม่พริก อ.เเม่พริก จ.ลำปาง

2. รหัส 571121303 นางสาวอาทิมา เอี่ยมอิสรา โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

3. รหัส 571121339 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสี โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

4. รหัส 571121313 นางสาวสรัลยา แหกาวี โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

5. รหัส 571121325 นางสาวสุฑาทิพย์ เวชกิจ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

6. รหัส 571121314 นางสาวพุธเย็น อาชาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแม่ตาว ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

7. รหัส 571121329 นางสาวจารุวรรณ ท่าฉลาด โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

8. รหัส 571121344 นางสาวทิพย์สุดา สิมภาลี โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ต.หนองกรด อเมือง จ.นครสวรรค์

9. รหัส 575120320 นางสาวนภาพร สุระดี โรงเรียนสามัคคีวิทยา อ.อุ้มผาง จ.ตาก