โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 60 การประถมศึกษา รหัส 55 จำนวน 18 คน

551121701

นางสาวเกวลิน พรมมา

551121702

นางสาวกมลวรรณ ด้วงสุข

551121706

นางสาวอนุจิรา ปั่นโย

551121714

นางสาวสาธิยา กระแบกหอม

551121722

นางสาวอรวรรณ มูลชัย

551121731

นางสาวนันทนา แสนอุบล

551121735

นางสาวรัตนา ศรีวงษ์ชัย

551121746

พิมพ์พิชชา พยานเขตการณ์

551121814

นายไชยเชษฐ์ อ่ำนวล

551121816

นางสาวสุนันทา ตาติจันทร์

551121817

นางสาวเกษร วรวัฒน์

551121820

นางสาววิภาวัลย์ เขียวพุ่มพวง

551121821

นางสาวพิมพ์ชนก เห็นพร้อม

551121823

นางสาวจันทร์จิรา จันทะคุณ

551121826

นางสาวสมร ตระกูลศรี

551121844

นางสาวธิดา ชัยยโคจร

551121847 นางสาวพรนภา ดีบัวใหญ่

551121747 นางสาวอลิสชา รักสีขาว

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 60

1. 551121701 นางสาวเกวลิน พรมมา โรงเรียนบ้านปากวัง อ.บ้านตาก จ.ตาก |ตาก เขต 1

2. 551121702 นางสาวกมลวรรณ ด้วงสุข โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม อ. วังเจ้า จ. ตาก |ตาก เขต 1

3. 551121706 นางสาวอนุจิรา ปั่นโย โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย อ.เมือง |ลำปาง เขต 1

4. 551121714 นางสาวสาธิยา กระแบกหอม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย |สุโขทัย เขต 2

5. 551121722 นางสาวอรวรรณ มูลชัย โรงเรียนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก |ตาก เขต2

6. 551121731 นางสาวนันทนา แสนอุบล โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี |อุดรธานี เขต 1

7. 551121735 นางสาวรัตนา ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ |นครสวรรค์ เขต 2

8. 551121746 นางสาวพิมพ์พิชชา พยานเขตการณ์ โรงเรียนบ้านลานสะเดา อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร |กพ.เขต1

9. 551121814 นายไชยเชษฐ์ อ่ำนวล โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร |กพ. เขต2

10. 551121816 นางสาวสุนันทา ตาติจันทร์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย |สุโขทัย เขต 1

11. 551121817 นางสาวเกษร วรวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร |กพ. เขต1

12. 551121820 นางสาววิภาวัลย์ เขียวพุ่มพวง โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง อ.สามง่าม จ.พิจิตร |พิจิตร เขต 1

13. 551121821 นางสาวพิมพ์ชนก เห็นพร้อม โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร |พิจิตร เขต 1

14. 551121823 นางสาวจันทร์จิรา จันทะคุณ โรงเรียนบ้านคลองเตย อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก |พิษณุโลก เขต 1

15. 551121826 นางสาวสมร ตระกูลศรี โรงเรียนบ้านธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร |กพ. เขต1

16. 551121844 นางสาวธิดา ชัยยโคจร โรงเรียนบ้านวังผา อ.แม่สอด จ.ตาก |ตาก เขต2

17. 551121847 นางสาวพรนภา ดีบัวใหญ่ โรงเรียนวัดพระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ |นครสวรรค์ เขต 1

18. 551121747 นางสาวอลิสชา รักสีขาว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

[ สถิติคนชมเว็บไซต์ ]

[ Social Network ]