ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประถมศึกษา รหัส 56 จำนวน 25 คน

561121302

นางสาวสิริรัตน์ เกตุศรี

561121306

นางสาวสุรัตนา เจาะดำ

561121307

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์งาม

561121314

นางสาวอรชา อุตทาสา

561121315

นางสาวสกุลรัตน์ คำรินทร

561121316

นางสาวมินตรา ดารากมล

561121324

นางสาวพรปวีณ์ หมอนคุด

561121326

นางสาวนิสาชล สังข์ไทย

561121327

น.ส.ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ

561121331

นางสาวจุรีภรณ์ ปิ่นคำ

561121343

นางสาวนัชรียา ภู่ทอง

565120407

นางสาวสุวรรณา กำชัยชนะ

565120411

นางสาวสุภาภรณ์ ใจเถิน

565120413

นางสาวจุฬาลักษณ์ เตจ๊ะ

565120414

นางสาวลักคณา คำป้อ

565120421

นางสาวนงนุช วนพบโชค

565120425

นางสาวขวัญจิรา ทาวงษ์

565120428

นายสุระ พฤกษ์พนาไพร

565120429

นางสาวณัฐณิชา คงดี

565120431

นางสาววรรณวจี ขำเส็ง

565120435

นางสาววิไลลักษณ์ ศิรินิพนธ์

565120439

นายชิตณรงค์ วงษ์ปานมูล

565120444

นางสาวเพียงดารา ปัญญาวิชัย

565120445

นางสาวทิพย์สุดา รุ่งวนาล

565120446

นางสาวพิสมัย ใจกัน

รายชื่อศิษย์เก่าการประถมศึกษา รหัส 56 บรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. 565120446 นางสาวพิสมัย ใจกัน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 |สพป.ตาก เขต 2

2. 565120431 นางสาววรรณวจี ขำเส็ง โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 |สพป.ตาก เขต 2

3. 565120444 นางสาวเพียงดารา ปัญญาวิชัย โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา |สพป. ตาก เขต 2

4. 561121306 นางสาวสุรัตนา เจาะดำ โรงเรียนบ้านแม่พลู |สพป.ตาก เขต 2

5. 561121331 นางสาวจุรีภรณ์ ปิ่นคำ โรงเรียนบ้านวังลึก |สพป.สุโขทัย เขต 1

6. 561121302 นางสาวสิริรัตน์ เกตุศรี โรงเรียนบ้านหนองโสน |สพป. พิจิตร เขต 1

7. 561121326 นางสาวนิสาชล สังข์ไทย โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม) |สพป.นครสวรรค์ เขต 2

8. 561121314 นางสาวอรชา อุตทาสา โรงเรียนรอนุบาลแม่เปิน |สพป.นครสวรรค์ เขต 2

9. 561121324 นางสาวพรปวีณ์ หมอนคุด โรงเรียนบ้านหนองปรือ |สพป. กำแพงเพชร เขต 2

10. 561121316 นางสาวมินตรา ดารากมล โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา |สพป.ตาก เขต2

11. 561121327 นางสาวธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน |สพป.พิษณุโลก เขต 2

12. 565120429 นางสาวณัฐณิชา คงดี โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 | สพป. ตาก เขต 2

13. 561121315 นางสาวสกุลรัตน์ คำรินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขามอโกล |สพป.ตาก เขต 2

14. 565120421 นางสาวนงนุช วนพบโชค โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไว อมาตยกุล |สพป.ตาก เขต 2

15. 565120411 นางสาวสุภาภรณ์ ใจเถิน โรงเรียนบ้านโนนจั่น |สพป.กำแพงเพชร เขต 1

16. 565120413 นางสาวจุฬาลักษณ์ เตจ๊ะ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ |สพป.ตาก เขต 2

17. 565120425 นางสาวขวัญจิรา ทาวงษ์ โรงเรียนแม่สอด |สพป.ตาก เขต 2

18. 565120428 นายสุระ พฤกษ์พนาไพร โรงรียนบ้านขะเนจื้อ |สพป.ตาก เขต 2

19. 565120439 นายชิตณรงค์ วงษ์ปานมูล โรงเรียนรวมไทยพัฒนา3 |สพป.ตาก เขต 2

20. 565120445 นางสาวทิพย์สุดา รุ่งวนาล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านออกฮู |สพป.ตาก เขต 2

21. 561121343 นางสาวนัชรียา ภู่ทอง โรงเรียนบ้านหนองโสน |สพป.กำแพงเพชร เขต 1

22. 565120407 สุวรรณา กำชัยชนะ โรงเรียนบ้านสามหมื่น อำเภอ แม่ระมาด จังหวัดตาก |สพป.ตาก เขต 2

23. 565120435 นางสาววิไลลักษณ์ ศิรินิพนธ์ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก |สพป.ตาก เขต 2

24. 565120414 นางสาวลักคณา คำป้อ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) |สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

25. 561121307 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านนายเหรียญ |สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร