โครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 61 การประถมศึกษา รหัส56 จำนวน 8 คน

561121303

นางสาวสุจิตรา เทพบุรี

561121304

นางสาวสุพิชฌาย์ แปงกริยา

561121309

นางสาวสุนิสา ศรลัมภ์

561121321

นางสาวสุพรรณา พึ่งรูป

561121332

นางสาวอินทุอร มากเอี่ยม

561121342

นางสาวณัฎฐา สีกล่อม

565120423

นางสาวศิริวรรณ ปิงวงค์

565120441

นางสาวอัมไพรวรรณ ทองภู

โครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 61

1. 561121303 นางสาวสุจิตรา เทพบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี |สพป.กำแพงเพชร เขต 1

2. 561121304 นางสาวสุพิชฌาย์ แปงกริยา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 |สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

3. 561121309 นางสาวสุนิสา ศรลัมภ์ โรงเรียนบ้านวังสำราญ |สพป.นครสวรรค์ เขต 2

4. 561121321 นางสาวสุพรรณา พึ่งรูป โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ |สพป.กำแพงเพชร เขต 2

5. 561121332 นางสาวอินทุอร มากเอี่ยม โรงเรียนบ้านโขมงหัก |สพป.กำแพงเพชร เขต 1

6. 561121342 นางสาวณัฎฐา สีกล่อม โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฏร์พัฒนา |สพป.กพ.เขต 1

7. 565120423 นางสาวศิริวรรณ ปิงวงค์ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร |สพป.เชียงใหม่ เขต2

8. 565120441 นางสาวอัมไพรวรรณ ทองภู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ |สพป.ตาก เขต 1