ทำเนียบนักศึกษาทุ่นครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 รหัส 63

จำนวนนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 32 คน

จังหวัดตาก จำนวน 10 คน

รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020301
รหัส นศ. 631121403
น.ส.ขรินทร์ทิพย์ รุ่งเรืองเฉลิม
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020302
รหัส นศ. 631121408
นายณัฐชัย จอมนภา
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020303
รหัส นศ. 631121405
นางสาววิภา สถิรอาชา
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020304
รหัส นศ. 631121406
นางสาวศศิภา หมู่ปัน
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020305
รหัส นศ. 631121401
นายก้านทอง ใจฮึก
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020306
รหัส นศ. 631121404
นางสาวดาราวรรณ พนาลัยจารุ
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020307
รหัส นศ. 631121402
นางสาวกมล แซ่ม้า
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020308
รหัส นศ. 631121319
นางสาววิภวา แซ่เฮ่อ
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020309
รหัส นศ. 631121411
นางสาวสุภาพร แซ่หมี
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020310
รหัส นศ. 631121414
นางสาววิลัยพร ฉัตรสุภาพงศ์
1. นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุ่งเรืองเฉลิม โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง
2. นายณัฐชัย จอมนภา โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง
3. นางสาววิภา สถิรอาชา โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด
4. นางสาวศศิภา หมู่ปัน โรงเรียนบ้านแม่ตาว ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด
5. นายก้านทอง ใจฮึก โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ต. แม่ตาว อ. แม่สอด
6. นางสาวดาราวรรณ พนาลัยจารุ โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ ต. พะวอ อ. แม่สอด
7. นางสาวกมล แซ่ม้า โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ
8. นางสาววิภวา แซ่เฮ่อ โรงเรียนอรุณเมธา ต. ช่องแคบ อ. พบพระ
9. นางสาวสุภาพร แซ่หมี โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ต. รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ
10. นางสาววิลัยพร ฉัตรสุภาพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 คน

รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020311
รหัส นศ. 631121322
นางสาวเพียรพร สีฟอง


รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020312
รหัส นศ. 631121324
นางสาวสุพัฒตรา นุ้ยสุข
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020313
รหัส นศ. 631121328
นางสาววรกานต์ รอบคอบ
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020314
รหัส นศ. 631121311
นายปริญญา แก้วศรีทอง
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020315
รหัส นศ. 631121413
นางสาวธวัลรัตน์ ภูเหล่าม่วง

รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020316
รหัส นศ. 631121410
นางสาวปิยพร วงวิสาร
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020317
รหัส นศ. 631121407
นางสาวอรัญญา สายทอง
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020318
รหัส นศ. 631121317
นายชยพล โคโรจวง
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020319
รหัส นศ. 631121316
นางสาววรรณภา อยู่คง
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020320
รหัส นศ. 631121417
นายชัยธวัช ขัทมาร
1. นางสาวเพียรพร สีฟอง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ต. วังนกแอ่น อ.วังทอง
2. นางสาวสุพัฒตรา นุ้ยสุข โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง
3. นางสาววรกานต์ รอบคอบ โรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บำรุง ต. บ้านแยง อ. นครไทย
4. นางสาวปริญญา แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านนาหนอง ต. หนองกะท้าว อ. นครไทย
5. นางสาวธวัลรัตน์ ภูเหล่าม่วงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย
6. นางสาวปิยพร วงวิสาร โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง ต. บ่อโพธิ์ อ. นครไทย
7. นางสาวอรัญญา สายทอง โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง ต. บ่อโพธิ์ อ. นครไทย
8. นายชยพล โคโรจวง โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ต. นาบัว อ. นครไทย
9. นางสาววรรณภา อยู่คง โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ต. นาบัว อ. นครไทย
10. นายชัยธวัช ขัทมาร โรงเรียนบ้านพร้าว ต. บ้านพร้าว อ.นครไทย

จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6 คน

รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020321
รหัส นศ. 631121327
นางสาวลักศณาพร แซ่หว้า
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020322
รหัส นศ. 631121320
นางสาววิภาวดี พรมบ่อ
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020323
รหัส นศ. 631121415
นางสาวศรัณย์พร คำตา
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020324
รหัส นศ. 631121318
นายยืนยง มูลเมือง
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020325
รหัส นศ. 631121326
นางสาวกาญจนา ดัชถุยาวัตร
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020326
รหัส นศ. 631121409
นางสาวกัญณรินทร์ กองเส็ง
1. นางสาวลักศณาพร แซ่หว้า โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ
2. นางสาววิภาวดี พรมบ่อ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ
3. นางสาวศรัณย์พร คำตา โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง ต. ท่าด้วง อ. หนองไผ่
4. นายยืนยง มูลเมือง โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ต. ซับพุทรา อ. ชนแดน
5. นางสาวกาญจนา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบ้านห้วยลาด ต. หลักด่าน อ. น้ำหนาว
6. นางสาวกัญณรินทร์ กองเส็ง โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า

จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5 คน

รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020327
รหัส นศ. 631121325
นางสาวกรนิกา กันยา
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020328
รหัส นศ. 631121321
นางสาวพิชญา มูลผม
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020329
รหัส นศ. 631121330
นางสาวสิริยากรณ์ ก้อนแก้วมูล
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020330
รหัส นศ. 631121329
นางสาวรจนา ไพรวงษ์
รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020331
รหัส นศ. 631121323
นางสาวขนิษฐา พิมพ์น้อย
1. นางสาวกรนิกา กันยา โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน ต. จริม อ. ท่าปลา 2 . นางสาวพิชญา มูลผม โรงเรียนบ้านนาผักฮาด ต. น้ำไผ่ อ. น้ำปาด 3. นางสาวสิริยากรณ์ ก้อนแก้วมูล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต. ท่าแฝก อ. น้ำปาด 4. นางสาวรจนา ไพรวงษ์ โรงเรียนบ้านหุ้วยมุ่น ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด 5. นางสาวขนิษฐา พิมพ์น้อย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต. บ่อเบี้ย อ. บ้านโคก

จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 คน

รหัส นศ. ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6301020332
รหัส นศ. 631121331
นางสาวสุมิลตรา ผิวขาว
  1. างสาวสุมิลตรา ผิวขาว โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ต. สักงาม อ. คลองลาน

[ สถิติคนชมเว็บไซต์ ]

[ Social Network ]