โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ( ครูคืนถิ่น ) สาขาวิชาการประถมศึกษา

จำนวน 66 คน แยกเป็นรหัสชั้นปี ดังนี้

รหัส 61 ชั้นปีที่ 1 จำนวน 17 คน

รหัส 60 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน

รหัส 59 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน

รหัส 58 ชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 คน

รหัส 57 ชั้นปีที่ 5 จำนวน 9 คน

ครูคืนถิ่น รหัส 61 | จำนวน 17 คน

611121603

นางสาววศินี โพธิ์มหันต์ (ฟ้า)

611121604

นางสาวอติกานต์ ล่องชูผล (ปุ๋ม)

611121608

นางสาวจินต์จุฑา สุยะทา (ภีม)

611121609 (ออก)

นางสาวสุนิตา ยิ้มละมูล

611121610

นางสาวตติยา อ่ำพริ้ง (เก๋)

611121613

นางสาวรณพร จำปู้ (มิ้นต์ )

611121616

นางสาวพัชรี จันลองวนา (พัท)

611121617

นางสาวสุจิรา จันทร (อ๋อม )

611121619

นางสาวณีรนุช ชาติไกรบัญชา (ส้ม)

611121625

นางสาวอุษา เนื่องเถื่อน (มิก)

611121705

นายกันตพงศ์ พุ่มเพชร (บูม)

611121709

นางสาวสุพิชชา ปรางค์วิเศษ (บี)

611121711

นายณัฐกิตต์ ทับทิม (เฟรม)

611121712

นางสาวจิรนันท์ บุญอินทร์ (นุ๊ก)

611121714

นางสาวปรีณาภา บัวเขียว (เตย)

611121715 (ออก)

นางสาวอาทิตยา คีรีรมย์

611121716

นางสาวณัฐกานต์ มีชัย (มิ้ว)

611121718

นางสาวชฎาพร ตั้งตระกูล (ปุ๊กปิ๊)

611121719

นายสหัสวรรษ หิริโอ (แน็ค)

ครูคืนถิ่น รหัส 60 | จำนวน 3 คน

601121707 : หนึ่งเฟื้อง

นางสาวปุริสา พุกนัด

601121718 : โมเม

นางสาวสุพัตรา อินทรเกษม

601121720 : แนน

นางสาวณัฐนรินทร์ เลี่ยมแจง

ครูคืนถิ่น รหัส 59 | จำนวน 10 คน

591121701

น.ส.ศิริพร คุณศิริประภา

591121704

นายณัฐนัย แซ่ว้าน

591121717

น.ส.ภาวินี เขม้นกิจ

591121801

น.ส.กุลสินี แก้ววิงวอน

591121814

น.ส.ฐิติมา เสือแดง

591121815

น.ส.กฤติยาณี บดีรัฐ

591121816

น.ส.รัตติยากร พุฒตาล

591121818

น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมสอน

591121819

น.ส.จารุวรรณ ถาวร

591121825

น.ส.มินตรา พร้าโมต

ครูคืนถิ่น รหัส 58 | จำนวน 25 คน

581121202

น.ส.ภักจิราภรณ์ ยอดศรี

581121204

น.ส.ชมพูนุท แซ้เฮ้ง

581121207

น.ส.ฉวีวรรณ บุญอ่อน

581121209

น.ส.สุรีรัตน์ ฉ่ำแก้ว

581121213

น.ส.อารียา ฤทธิ์กริชชัย

581121216

นายธนสินธิ์ อ่อนจันทร์

581121217

น.ส.สุภาภรณ์ ทิวงค์ษา

581121219

นายณัฐพงษ์ มิ่งสมร

581121221

นายเจนณรงค์ โกสุมพันธ์

581121226

น.ส.นพรัตน์ อ่อนเภา

581121229

น.ส.รัชนิกา ทองสุพรรณ

581121231

น.ส.สตรีรัตน์ พูลทอง

581121234

น.ส.รุจิรา ดีรัตน์

581121235

น.ส.นฤมล รุ่งเรืองวนาศรม

581121301

น.ส.นภาพร สาแช

581121302

น.ส.กมลวรรณ ขุมทอง

581121304

น.ส.พรนภา นวลงาม

581121305

น.ส.ณัฐมน นาตาล

581121307

น.ส.นิตยา จูด้วง

571121308

น.ส.กิตติยา จักรสุข

581121309

น.ส.ศุภิสุรา บุญเลิศ

581121319

น.ส.เวรุณี มาหล้า

581121321

น.ส.ปุณยาพร กลัดล้อม

581121322

น.ส.ชนนิกานต์ บัวเกตุ

581121323

น.ส.พัณณิตา ด่อนจันทร์

ครูคืนถิ่น รหัส 57 | จำนวน 9 คน

571121303

น.ส.อาทิมา เอี่ยมอิสรา

571121313

น.ส.สรัลยา แหกาวี

571121314

น.ส.พุธเย็น อาชาประดิษฐ์

571121322

น.ส.ณัฐฐา นากสุก

571121325

น.ส.สุฑาทิพย์ เวชกิจ

571121329

น.ส.จารุวรรณ ท่าฉลาด

571121339

น.ส.รัตนาภรณ์ แสงสี

571121344

น.ส.ทิพย์สุดา สิมภาลี

575120304

น.ส.สุนันท์ อุดจันทร์

[ สถิติคนชมเว็บไซต์ ]

[ Social Network ]