Vítam vás na stránke prototypu elektronickej učebnej pomôcky hudobnej výchovy pre 4. ročník základnej školy.


Moje meno je Mgr. Peter Pavlik a som študentom 2. ročníka PhD. štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky v spolupráci s Katedrou hudobnej kultúry. Témou mojej dizertačnej práce sú Elektronické učebné pomôcky v predmete hudobná výchova na primárnom stupni vzdelávania.

Táto stránka je prototypom učebnej pomôcky pre hudobnú výchovu pre 4. ročník základnej školy, ktorú sme sa rozhodli sprístupniť v takejto našej spoločenskej situácii. Inšpiračným zdrojom je pre nás aktuálna učebnica Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy od autorov B. Felix a E. Langsteinová. Vyučovanie hudobnej výchovy v školách nie je príliš jednoduché a teraz ešte ťažšie. Preto sme sa rozhodli verejne sprístupniť časť elektronickej hudobnej výchovy na ktorej stále pracujeme. Aby ste si aj vo vašej domácnosti mohli zaspievať piesne z učebnice Hudobnej výchovy, ktoré sú pedagogicky a didakticky prispôsobené pre žiakov 4. ročníka. Veríme, že pri vyťaženosti pri iných školských povinnostiach sa príjemne zabavíte naučíte nové piesne s našou elektronickou hudobnou výchovou.

Týmto Vás prosím o vyplnenie krátkeho dotazníka, aby sme zistili Váš názor, využiteľnosť, pozitíva a nedostatky tejto formy učebnej pomôcky. Váš názor učiteľov, žiakov ale aj rodičov je pre nás dôležitý a týmto chceme pomôcť hlavne učiteľom pri zjednodušení hudobnej výchovy bez straty kvality. Takisto chceme priniesť aj nové výučbové prostredie pre žiakov, nové multimediálne materiály a jedinečné nahrávky, s ktorými sa aj žiakom bude jednoduchšie pracovať.

Preto Vás prosím, ak využijete túto webstránku elektronickej hudobnej výchovy, aby ste kliknutím vyplnili tento krátky dotazník. Dotazník môžete vyplniť po každom použití tejto stránky. Práve toto bude pre nás odmenou a aj nás to nasmeruje lepším smerom v budúcnosti pri vytváraní ďalších pomôcok pre hudobnú výchovu :)

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese peter.pavlik@umb.sk.


Ďakujeme