แผนกวิช่างอิเล็กทรอนิกส์

วงจรดิจิตอล

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

โทรคมนาคมเบื้องต้น

เครื่องรับวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ

งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ