สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

จัดทำโดย นางกรภัทร กาญจนสิงห์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ