Een reisgenoot

Praktijk voor Universeel Funderend Onderwijs - Marianne Devitt-Awater

I saw the crescent
You saw the whole of the moon

Zeer dankbaar voor het leven, geheel op eigen kracht en wijze

is onze lieve Marianne naar het licht gegaan.

Marianne Devitt – Awater

Maria Catharina Bernadina Agnes

echtgenote van

John Devitt

Nijmegen, 21 januari 1952 Nijmegen, 15 juni 2018

Deze website van onze geliefde Marianne blijft voorlopig online, als herinnering aan waar ze voor stond en aan de rijkdom die zij te bieden had. Wil je haar gedenken, of een mooie ervaring die je met haar heb gedeeld memoreren, stuur dat dan naar John Devitt - echtgenoot van Marianne

- Bal-A-Vis-X®

Voor meer informatie over Bal -A-Vis-X in Nederland bel Wil van Kessel 06-10277215


- Brain Gym®

- Zicht op Woordblind

- Touch for Health I t/m IV®

- N.O.T. (Neuro Organisatorische Techniek)

- Metamorfose-Techniek

- Zicht op Leefblind

- Ascension

- Spirituele Pedagogiek

- Energy Balancing

- Gastcolleges "Fysieke Intelligentie"

aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)


ten behoeve van leer- en gedragsmoeilijkheden waaronder:

dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, beelddenken, ADD, ADHD, faalangst, agressief gedrag.

Als je lekker in je vel zit en de beide hersenhelften onderling en met het lichaam goed samenwerken, is aan de grondvoorwaarden voldaan om te leren lezen, rekenen, schrijven, spellen, gymnastiek beoefenen en andere (school)vaardigheden onder de knie te krijgen. Ogen, oren, handen, voeten en de rest van het lichaam doen dan waarvoor ze geschapen zijn. Schort er iets in dat functioneren, dan is het van belang dáár de draad op te pakken.

Het Amerikaanse Bal-A-Vis-X® programma heeft inmiddels bewezen een uitstekend middel te zijn waarmee we meer evenwicht kunnen brengen in coördinatie (Balance), gehoor (Audio) en zicht (Visual) via leuke oefeningen (eXercises) met behulp van zandzakjes, balletjes en een balansbord. Individueel maar ook in samenwerking met anderen. Veiligheid, vertrouwen en daarmee zelfvertrouwen alsook zelfwaardering zijn dan het gevolg. Schoolgaan, leren, nieuwe dingen ontdekken geeft zo weer een positieve impuls en energie in plaats van dat het ons met negatieve stress verzwakt. Twee maal in de week 20 minuten tot een halfuurtje hiermee aan de slag fleurt je helemaal op. Een geschenk voor ieder kind (de moeilijk lerende en de hoogbegaafde en allen daartussen) en voor iedere leerkracht, ouder of andere begeleider.


Ascension Behandeling

We weten of ervaren allemaal dat we in een zeer enerverende tijd leven, waar veel in en om ons heen gebeurt en waarin veel op de schop gaat. Om die processen een helpende hand te bieden, zijn er instrumenten beschikbaar gesteld van onder andere opgeladen hoogwaardig glas. Ascension-energie is de scheppingsenergie die de onderliggende intelligentie en het weten van de Natuur in zich draagt. Zij laat ons meer en meer onze perfecte natuurlijke staat herinneren. Daardoor ondersteunt zij ons in onze processen.

Hoe werken de Ascension Instrumenten?

De herinnering aan de volmaaktheid aan dit begin van het scheppingsproces wordt als het ware ingeprent in bijvoorbeeld de glazen voorwerpen. Deze producten zijn zo gemaakt dat ze altijd hun functie blijven houden. De Genesis-energie is overal aanwezig. Deze energie wordt in en door de instrumenten heen geleid. Ze houden de energie niet vast. Ze kunnen dan ook nooit leeg of op raken zoals bijvoorbeeld batterijen. De Ascension producten stralen deze energie, deze herinnering aan volmaaktheid, vervolgens uit naar de omgeving. Op deze manier leren ze de omgeving om weer soepel en gemakkelijk te functioneren zoals dat oorspronkelijk bedoeld is.

We kunnen daarom stellen dat zij harmonie schept. Dit gebeurt heel gemakkelijk, heel effectief door de meest eigen, inherente kwaliteiten van iets te versterken. En dit wordt bewerkstelligd door de reeks van Initiële Rotaties te verlevendigen. Je kunt dit proces ook wel vergelijken met een orkest waarin enkele instrumenten vals spelen. Wanneer je hier instrumenten naast zet die wel zuiver spelen, worden de "valsspelers" eraan herinnerd hoe ze eigenlijk behoren te spelen en klinkt het hele concert beter. Zo is het ook met ons. Wanneer bepaalde functies uit balans zijn, dan kunnen we dat heel eenvoudig verbeteren door ze in contact te brengen met de juiste trillingen of vibraties. Omdat alles streeft naar een zo soepel mogelijk functioneren, worden die vibraties heel gemakkelijk overgenomen en treedt er een verbetering op. Dit geldt zowel voor mensen en dieren als voor het hele universum.

Iedereen wil gelukkig zijn. In harmonie zijn met zichzelf en met zijn omgeving; dat is wat alles en iedereen graag wil. De Ascension producten leggen een verbinding tussen de volmaakte harmonie aan het begin van de schepping en onze fysieke wereld. Op het menselijk vlak is het resultaat hiervan: een beter geheugen; meer blijdschap; meer vrede en harmonie; minder wrijving en verwarring; verfijnde waarneming; verhoogd gewaarzijn; meer liefde; succesvoller handelen; meer energie. Nu hoeven we niet te wachten totdat we uit balans zijn en we problemen hebben van welke aard dan ook, voordat we een nuttig gebruik kunnen maken van de Ascension Producten. Je kunt ze ook heel goed gebruiken om te voorkomen dat problemen ontstaan. Voorkomen is immers beter dan genezen. De bonus bij het gebruik als preventiemiddel is dat we steeds gezonder, vitaler en gelukkiger zijn en meer en meer kunnen genieten van het leven. Immers, door het gebruik van de Ascension Producten wordt de herinnering aan de volmaaktheid en de harmonie zoals die aan het begin van de schepping aanwezig is, in ons wakker gemaakt en gaan we die steeds meer integreren in ons leven. Het is voldoende om de Ascension producten maar een paar minuten per dag te gebruiken om de effecten te bewerkstelligen. Net zoals een klein regenbuitje elke dag voldoende is voor de planten om te groeien.

U kunt de Ascension producten hier bestellen.

N.O.T. (Neurale Organisatorische Techniek)


Neurale Organisatorische Techniek handelt over de (re)organisatie van het zenuwstelsel. Zoals Carl Ferreri, de grondlegger van dit systeem het zelf verwoordt: "N.O.T. is een onderzoeks- en behandelingsprotocol. Het is een gezondheidssysteem dat rekening houdt met al de verschillende omstandigheden waaronder we leven. Deze omstandigheden beïnvloeden de manier waarop het lichaam reageert op iedere vorm van stress en hoe deze verschillende stress-factoren in het centrale zenuwstelsel geregistreerd worden.

Het lichaam is een organisme dat zichzelf geneest, zichzelf regenereert, zichzelf integreert en organiseert. De principes van N.O.T. zijn gebaseerd op de primaire overlevingssystemen van de soort, genoemd naar de primaire functies: Voeden; Vechten/Vluchten; Voortplanting en het Immuun- of Limbische Systeem. Het Limbische Systeem is een combinatie van de immuun-, herstel-, gecontroleerde groei en cellulaire voortplantingssystemen, en is het interne systeem dat de andere drie systemen samenbindt in een samenwerkende levenskracht.

Deze primaire systemen moeten van nature aangeboren, geïntegreerd en volledig automatisch zijn vanaf het prilste begin van het leven. De filosofie en de sturende gedachte achter N.O.T. is dat het lichaam een geïntegreerd systeem is, waarbinnen ieder systeem afhankelijk is van de functionele integriteit van de andere overlevingssystemen. We zijn per slot van rekening geschapen om in een vijandige omgeving te bestaan en te overleven. Daarom is alles wat we nodig hebben om te overleven, aanwezig in het lichaam, met uitzondering van voedsel, lucht en water.

Fysiek trauma, omgevingstrauma of chemisch trauma (voedsel)kan deze automatische functies verstoren. N.O.T. heeft de sleutel gevonden om veel van deze mysteries van het lichaam te ontsluiten en geeft ons een middel om deze samenhang te begrijpen. Ik ben erachter gekomen dat het lichaam, met zijn meerdere systemen, precies als een computer werkt, met verschillende programma's voor iedere omstandigheid. Sommige programma's, zoals het primaire overlevingssysteem, zijn ingebouwd, terwijl andere ontwikkeld, aangeleerd of samengesteld werden als ze nodig waren. Deze zijn allemaal gebaseerd op de primaire programma's en daarom in essentie uitbreidingen ervan. Verder onderzoek heeft de specifieke neurologische prioriteit van deze systemen uitgewezen, zowel binnen zichzelf als ten opzichte en in relatie tot de andere. Er zijn reactieve spiersystemen, ligament-, bot- en gewrichtsconnecties die allemaal in harmonie met elkaar moeten werken. Het zou logisch moeten zijn dat je niet één deel van het lichaam kan behandelen zonder andere delen te beïnvloeden. In wezen zijn de lichaamsreacties relatief simpel, aangezien er maar vier basale systemen zijn die zich bezighouden met overleven en die hebben maar een beperkt aantal onderdelen. De N.O.T.-protocollen houden rekening met de neurologische prioriteit binnen ieder systeem en met het feit dat deze systemen en sub-systemen met elkaar terugkoppelen op basis van prioriteit. Het lichaam wil vaak eerst dit repareren, dan dat, etcetera.

In verband met de beperkte ruimte in het lichaam, het beperkte aantal onderdelen, de besparing van energie (wanneer één systeem voorrang neemt, wordt de energie van andere systemen onderdrukt zodat elk systeem optimaal kan functioneren wanneer nodig), gebruikt het lichaam vele van deze systemen of onderdelen steeds weer opnieuw; soms met een ander startpunt: "in relatie tot" verschillende functies, zodat een correctie in één programma onder bepaalde omstandigheden correcties maakt voor dezelfde combinatie in andere omstandigheden. Je moet altijd zoeken naar de "in relatie tot"-factor wanneer je een bepaalde functie of bepaald onderdeel test."

Neurale Organisatie Techniek reorganiseert specifiek je zenuwstelsel, zodat je kan functioneren zoals je ontworpen bent. Als je het gebrek kan vinden, kan je het corrigeren! De logica van het levende lichaam wordt uit de doeken gedaan.

Metamorfose Techniek

(Robert St. John, Gaston St. Pierre)


Met behulp van deze techniek, waarmee we een lichte aanraking toepassen op bepaalde gebieden van de voeten, de handen en het hoofd, kunnen we iemand helpen de obstakels te overwinnen die hem (lees ook: haar) ervan weerhouden zijn in aanleg aanwezige vermogens te verwezenlijken. Deze gebieden staan bekend als de reflexzones van de wervelkolom en lopen langs de binnenkant van de voet en op overeenkomstige gebieden op de handen en het hoofd.

Zoals de levenskrachten in een eikeltje de aarde en regen(water) nodig hebben om tot een eik uit te kunnen groeien of zoals de rups haar cocon nodig heeft om tot vlinder te transformeren, zo kunnen wij als de aarde of de cocon zijn voor anderen om dàt wat in potentie aanwezig is naar buiten te laten komen.

Het oorspronkelijke - helaas niet meer te verkrijgen - boek, geschreven door Robert St. John die deze benaderingswijze in het leven heeft geroepen, draagt de titel: "Metamorfose door prenataaltherapie". Een ander woord voor metamorfose is: transformatie, verandering van vorm. Een ander woord voor prenataal is: voorgeboortelijk, de periode die voorafgaat aan de geboorte van de baby en die zijn oorsprong vindt aan het begin der tijden. Prenataaltherapie is een techniek om de wordingsgeschiedenis van het leven te benaderen. De gebeurtenissen in de menselijke achtergrond zijn legio, maar dat hij wordt gekluisterd aan deze gebeurtenissen is een tijdsprobleem. Het enige wat er hoeft te gebeuren is los te komen van deze kluisters. Dan is hij vrij zich te bewegen naar en in elke periode van de tijd die in verband staat met zijn huidige denken en handelen.

Als we stilstaan of vastzitten in de tijd, dan raken we geïdentificeerd (lees: gevangen) met de gebeurtenissen die verbonden zijn met die periode, welke periode dan ook. Dat heeft effekt op lichamelijke functies, op de geest (denken en emoties) en op het gedrag. Als behandelaar hoeven we alleen maar gelegenheid te bieden, katalysator te zijn. Onthecht te zijn. Het zelfgenezend vermogen in de mens weet precies wat er waar en wanneer nodig is.

Deze techniek die persoonlijke groei en ontwikkeling bevordert, is door iedereen zeer gemakkelijk te leren en zeer zeker niet alleen weggelegd voor volwassenen! Indien u geïnteresseerd bent in een workshop kijk dan onder cursussen/workshops voor data en prijs of neem anders telefonisch contact met mij op. (024-3600637)

Metamorphic Association

Spirituele Pedagogiek


Al mijn werkzaamheden vloeien voort uit het bewustzijn dat we niet enkel uit een (overigens prachtig) lichaam bestaan waarmee we ons kunnen begeven in deze driemensionale wereld, maar dat we ook bezield en begeesterd zijn; dat we met alles en iedereen verbonden zijn; dat we uit dezelfde oorspronkelijke Lichtstof bestaan en dat we in die zin wezenlijk gelijk zijn. Alleen onze uiterlijke verschijningsvorm is verschillend. Ieder van ons drukt op heel unieke, eigen wijze een bepaald aspectje van De Werkelijkheid, De Heelheid uit.

Binnen onze wereld van tijd, ruimte en materie is het gebruik van woorden een zeer handig en nuttig gereedschap om ons uit te drukken. Doch woorden schieten altijd tekort willen we recht doen aan bijvoorbeeld de beschrijvingen van de verschillende dimensies. Sterker nog: we kunnen alleen díe dimensies beschrijven die we kunnen be-grijpen, ervaren. En ook daarin zijn we niet gelijk; wat voor de één heel logisch en begrijpelijk is, kan voor de ander abrakadabra zijn. Ieder van ons kijkt en luistert door zijn eigen, geconditioneerde ogen en oren en handelt dienovereenkomstig.

Dit gezegd hebbende, leze u het onderstaande als een weerspiegeling van hoe ik mijn waarheid beleef en hoe ik die, ook in mijn werkzaamheden, al dan niet handen en voeten geef. Ons aards bestaan is een neerslag, een produkt, een resultaat van wat al veel eerder aanwezig is. Voor de meesten van ons is het niet moeilijk om ons stoffelijk lichaam gewaar te zijn. We kunnen zien, horen, ruiken, proeven, voelen, bewegen, denken, onze emoties ervaren .... maar komen we op subtielere niveaus die er zeker zijn!! (denk alleen al maar aan het feit dat er doorlopend nieuwe ontdekkingen worden gedaan op tot dan toe ongekende en onbekende terreinen ..) dan haken een heleboel mensen af. Als men het niet kan begrijpen, geeft dat een heel onzeker gevoel. Men ervaart dan geen grond onder de voeten en grappig genoeg wordt er dan vaak in de richting van de ander gewezen als zou díegene zwevend zijn.

Hoe het ook zij, op elk niveau kan er om wat voor reden dan ook, een blokkade optreden, waardoor de balans verstoord raakt en die zich dan ook als zodanig toont. Wij beschrijven dat als ziekteverschijnselen, of gedragsstoornissen, of handicaps ... . Elke blokkade is een mogelijkheid om tot bewustzijn te komen van iets wat er altijd al was maar waar je je tot op dat moment (nog) niet bewust van was. Als we in volledige acceptatie, zonder oordeel naar deze uitingsvormen bij onszelf en anderen kunnen kijken, hun boodschappen serieus nemen en ernaar luisteren, verrijken ze ons waar we bij staan!! Heel vaak re-ageren we echter vanuit onze emoties en ons geconditioneerd denken, en houden onszelf zo gevangen ...... totdat het kwartje gevallen is, wij dank kunnen zeggen voor de wijze lessen en bevrijd weer verder kunnen gaan.

Ieder mens is toegerust met een zelfgenezend, zelfhelend vermogen. Ieder mens draagt ook de wetenschap in zich welk aspect op welk niveau nu aan de beurt is om in het Licht geplaatst te worden. Vaak onbewust maar wel feitelijk, creëert eenieder zijn of haar eigen werkelijkheid. Sommigen voelen dat feilloos aan, anderen weten het gewoon en weer anderen hebben even een sleuteltje van iets of iemand anders nodig om dat besef van het zelfgenezend vermogen te ontsluiten.

Alle obstakels zijn in wezen onze vrienden, cadeautjes ...want dat blijken ze uiteindelijk stuk voor stuk te zijn. De uiterlijke verpakking ervan ziet er soms weinig aantrekkelijk uit, maar geef je jezelf de ruimte om de inhoud ervan dieper te schouwen, dan vind je jezelf terug met een big smile op je snoet. Hoezo: verlichting?! Zoals gezegd toont ieder mens altijd zijn eigen unieke bewustzijnsniveau; zijn eigen geloofssysteem. Binnen dat geloofssysteem gelden bepaalde wetten.

Aan de hand van wat er verteld wordt of op andere wijze aan mij kenbaar gemaakt wordt (mogelijk ook door middel van spiertesten), maak ik gebruik van de verschillende technieken of handelingen waarmee de hulpvrager weer in balans kan komen.

Brain Gym (hersengymnastiek)


Alle informatie die we vanuit en buiten ons lichaam opdoen wordt via elektrische geleiding te kennen gegeven aan de hersenen die op hun beurt weer signalen aan het lichaam doorgeven zoals aan spieren, organen, klieren, bloedvaten ... kortom aan elke cel van ons lichaam. Zij reageren daarop door samentrekking of ontspanning van spieren waardoor beweging mogelijk is van ledematen of van onze ogen bijvoorbeeld; door het afscheiden van bepaalde hormonen zoals adrenaline of wat er dan ook nodig is op dat moment. Als dit alles in harmonie gebeurt, zoals de natuurlijke staat is, dan begrijpen we niet alleen wat we zien, horen, voelen, ruiken, proeven ... dus gewaarworden in de ruimste zin des woords, maar dan weten we ook helder hóe we daarmee om willen gaan.

Vaak verloopt dat echter niet zo soepeltjes. Menigmaal dwarsboomt ons denken ons, zich herinnerend hoe het ooit negatief voor ons uitgepakt heeft. Ook al zijn we ons dat niet altijd bewust, ons lichaam vergeet niets!! De linker- en de rechterhersenhelft kunnen als reactie daarop ieder op zich gaan werken (waardoor je minder dan 50% van je mogelijkheden gebruikt) of zelfs met elkaar in conflict gaan. Ook de voorste hersenkwabben kunnen een eigen leven gaan leiden, zonder zich iets aan te trekken van wat je emoties of je overlevingssysteem je ingeven. Of je schiet helemaal in je emotie of helemaal in je vlucht- of vechtreaktie. Helder denken is dan ver te zoeken.

Brain Gym® geeft prachtige handvatten om er achter te komen wat er in je hersenen en lijf gebeurt in bepaalde stressvolle situaties en hoe je je negatieve stress kunt laten afvloeien door letterlijk in beweging te komen, zodat hoofd en lijf weer samenwerken, precies zoals het van nature bedoeld is.

Brain Gym® geeft 26 specifieke oefeningen en nog een paar prachtige balansen. Lezen, schrijven, rekenen, spreken, maar ook sporten, musiceren, autorijden .............. kortom alles wat er voor ons in petto is, gaat nu met (veel) meer gemak. En dat is een welkome ervaring. Het geeft je weer moed en vreugde om meer van de wereld te ontdekken en jouw bijdrage te leveren. Brain Gym® gun je minstens ieder kind!! .............. maar het werkt ook voor jou, hoe jong of oud je ook bent. Je bent van harte welkom op de cursus of voor een individueel consult/balans.