Kavelweg vereniging Eemvallei Zuid

versie 16 maart 2019

In Oosterwold leg je zélf de wegen aan...

Ja, de (toekomstige) bewoners en gebruikers van Oosterwold zijn zelf verantwoordelijk voor de ontsluiting van hun eigen perceel.

Dit betekent dat zij zelf de infrastructuur aanleggen. Ieder initiatief legt aldus langs één zijde van zijn kavel een weg aan. Andere Initiatiefnemers kunnen vervolgens hierop aansluiten.

Dat is het Oosterwold idee.

... en zo'n weg heet een kavelweg

De definitie van de gemeente Almere (bestemmingsplan Oosterwold)

Het verharde oppervlak bestemd voor verkeersdoeleinden, waarvan de as op de grens van het Projectgebied ligt en dat tot doel heeft de verkeerstechnische ontsluiting van zowel het Projectgebied, als aanpalende of verder gelegen (andere) projectgebieden mogelijk te maken, inclusief aan weerszijden een berm met zodanige breedte dat deze geschikt is voor, indien en voor zover nodig, sanitatie en/of het leggen van kabels en leidingen.

Waar moet je aan voldoen?

Voor elke initiatiefnemer geldt dat ten minste één zijde van de kavel wordt aangewezen voor de verharding / infra ten behoeve van de kavel ontsluiting; hiervoor dien je een strook van 4,25 meter beschikbaar te houden.

Deze verharding/infra sluit aan, of biedt doorgang aan bestaande of nieuw aan te leggen infrastructuur van de aansluitende kavel. Aan de andere zijden van je kavel dien je een weg te gedogen indien daar een weg wordt aangelegd.

Uiteindelijk zullen alle randen van je kavel openbaar toegankelijk zijn door de aanleg van een weg of door de aanleg van een wandelpad (strook van 2 meter breed).

De Vereniging Eemvallei Zuid (VEZ)

De kavelweg vereniging Eemvallei Zuid is de eerste vereniging in dit deel (veld I) van Oosterwold, ten zuiden van de Eemvallei en de Tureluurweg.

Deze vereniging gaat 445 meter weg aanleggen en beheren. Vanaf de Tureluurweg komt er een toegangsweg dwars door de Eemvallei (de groene weg).

Deze weg wordt door Staatsbosbeheer (initiatief I096) aangelegd en beheerd. Daar waar de weg het open veld raakt, komt de weg van de kavelweg vereniging Eemvallei Zuid te liggen (rood, oranje en donkerrood). Deze weg loopt eerst 155 meter langs de bosrand (oranje en rood) en vervolgens 265 meter (bruin en rood) langs ‘t Eemgoed (initiatief 056).

De versnelde aanleg van de bouwweg (puinweg)

De (nieuwe) gebiedsregisseur heeft ons onlangs gevraagd de kavelweg van 446 meter lang - die al is ingetekend in Oosterwold - versneld aan te leggen.

Daar zijn we serieus op ingegaan.

Zoals het contact nu met de gebiedsregisseur en betrokken ambtenaren loopt kan de weg eind april, begin mei 2019 liggen. Dat wil zeggen in de 1ste fase (de bouwweg).

Daar maken we veel initiatiefnemers blij mee, denken we

Figuur boven: tekening kavelweg vereniging Eemvallei Zuid


Figuur onder: hoe een kavelweg groeit in Oosterwold uit de ‘structuurvisie Oosterwold’


Wanneer beslis je mee?

De weg wordt aangelegd in twee fasen: de puinweg (bouwweg) en de eindweg. Afhankelijk van de fase waarin de kavelweg zich bevind, beslis je mee als lid (of bestuurder).

Fase 1 - de bouwweg

De zogenaamde bouwweg (ook wel puinweg genoemd) die er zo'n drie jaar zal liggen - verwachten we - is goed voor het vrachtverkeer tijdens de bouw van alle aanliggende initiatieven.

Dit is een relatief goedkope weg om aan te leggen, die bovendien makkelijk is te repareren. Zo'n bouwweg is altijd het begin van een tracé. Er valt ook niet veel te kiezen omdat het een standaard oplossing is.

Deze bouwweg zal in haar volledige breedte worden gerealiseerd.

Fase 1 (bouwweg) wordt aangelegd door het 1e bestuur, het bestuur van oprichting, bestaande uit drie Eemgoed bewoners. Dat is opgericht om van start te gaan, afspraken te maken met de buurman Staatsbosbeheer, contacten te leggen met de overige initiatiefnemers in het Veld, maar er vooral voor te zorgen dat de bouwweg er komt, zoals deze is ingetekend (kaart hierboven).

De voorfinanciering in deze 1e fase - zodat de weg er over de volledige lengte én breedte komt - wordt gedaan voor een belangrijk deel door 't Eemgoed.

Fase 2 - de eindweg

De eindweg is de afwerking die op de bouwweg wordt aangebracht.

Dat kan in verschillende uitvoeringen plaatsvinden - van beton tot klinkers en wat al niet meer. Daarover zullen straks de leden beslissen. Dit is het moment waarop je als lid van de kavelweg vereniging meebeslist.

Het oprichtingsbestuur blijft tenminste aan tot en met de oplevering van de puinweg. Daarna kunnen nieuwe bestuursleden toetreden. Dat zullen we tegen die tijd graag bespreken.

Fase 2 (eindweg) is een beslissing van de Vereniging met haar leden, die er de komende tijd bij zullen komen. Zij besluiten met elkaar wat de eindweg zal worden, wat de financiële bijdragen zullen zijn, enzovoort.

Het oprichtingsbestuur is tegen die tijd geheel of gedeeltelijk vervangen.

Wanneer ben je lid (of niet)?

De volgende drie situaties zijn mogelijk:

  • je eigen kavel ontsluit (ingang van jouw kavel) op de kavelweg van VEZ, dan wordt je automatisch lid, in ieder geval zodra je je kavelgrond afneemt.
  • je eigen kavel ligt in het verlengde van de VEZ weg, dan behoor je tot het zogenaamde ‘achterland’ van de VEZ; in dat geval ben je géén lid van de VEZ, maar betaal je wél een periodieke bijdrage voor het gebruik van de VEZ weg.
  • je kavel ligt aan de VEZ weg, maar je ontsluit via een andere kavelweg; dan word je geen lid, noch betaal je een periodieke bijdrage voor onderhoud, want je maakt géén gebruik van de weg.

Vooralsnog dient een initiatiefnemer uiterlijk aangesloten te zijn bij een kavelweg vereniging voordat de grond gepasseerd wordt bij de notaris.

Het is dus niet nodig lid te zijn van een kavelweg vereniging op het moment van ondertekenen van de Anterieure Overeenkomst.

Hoe groot zal de vereniging zijn?

Een verenigingslid is een huishouden. Dat betekent voor 't Eemgoed dat zij circa 82 leden inbrengt. We tellen aan de andere zijde van de kavelweg zo'n tien particuliere initiatieven die op den duur zullen aansluiten. Tegen die tijd zal de vereniging mogelijk uit zo'n 92 leden bestaan.

Maar dat weten we pas als alle gronden zijn genomen.

Het tijdpad

  • 1e kwartaal 2019 - start aanvraag vergunningen obv tekeningen en berekeningen, afstemmen met de gemeente, samenwerking met staatsbosbeheer en eerste kennismaking met buren.
  • 2e kwartaal 2019 - oprichting, aanbesteding en start uitvoering kavelweg in fase 1 (puinweg).
  • 2e kwartaal 2019 - eind april / begin mei oplevering van de kavelweg.

Wat nog meer?

Kosten

Voor de verdeling van kosten volgen we waar mogelijk het bestemmingsplan: namelijk je betaalt voor de lengte van de weg langs je kavel, indien jouw kavelontsluiting op de VEZ-weg uitkomt (en je er dus gebruik van maakt).

In fase 1 zijn er alleen de kosten van de puinweg.

Deze kosten zijn nog niet bekend omdat er aan gerekend word. We maken ze inzichtelijk zodra ze bekend zijn.

Ook een bandbreedte van de kosten van het terugkerend onderhoud van de puinweg zullen we delen zodra wij ze weten. Dit soort kosten zullen gebaseerd zijn op basis van aantallen huishoudens (gangbaar in Oosterwold).

Breedte van de weg

De kavelwegen zijn bedoeld als buurtontsluiting.

Het totale profiel biedt voldoende ruimte voor een wettelijke 50 km/uur weg. De kavelweg dient 5,5 meter breed te zijn met aan weerszijde een verplichte berm van 1,5 meter. Aan de zuidzijde komt hier nog één meter bij i.v.m. de kabels en leidingenstrook, aan te leggen door de nutsbedrijven (drinkwater, glasvezel, electriciteit).

Deze nutsstrook ligt aan de zuidzijde van de weg, omdat daar naar verwachting de meeste kavels en aftakkingen zullen komen.

Straatbeeld

De weg vanaf de Tureluurweg door de Eemvallei wordt door Staatsbosbeheer aangelegd en zal deze zelf gaan beheren.

Langs beide zijden van haar weg komen hier seizoensbomen en planten zodat er het gehele jaar een gevarieerd beeld ontstaat.

Hier krijg je een indruk van de SBB weg. Deze zogenaamde staalkaart geeft informatie over de soorten bomen, waarbij de dik gedrukte soorten de boomvormers in de laan zijn.

Zowel de soorten als de maten van de weg kunnen nog wijzigen.

Het beeld van een seizoenenlaan met gevarieerde bomen zouden wij willen continueren in het verlengde van deze weg, maar het is aan de leden om daarover een besluit te nemen.

Bochten

Bij het intekenen van de weg wordt rekening gehouden met wegen die haaks op elkaar staan. De ervaring elders in Oosterwold leert dat een binnenbocht bij een hoek of kruispunt veelal kapot gereden wordt (door het bouwverkeer).

Om dit te voorkomen wordt er een ronding ingetekend met een straal van circa 8 meter.

Type weg en archeologie

De keuze voor het type eindweg - lees: de materialen - is nog niet gemaakt.

De grond waar de huidige kavelweg komt is vrijgegeven door de gemeente m.b.t. de archeologie. Dat betekent dat er geen archeologische waarde in de grond onder de weg zit.

Zo kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor een eindverharding die de grond ‘afsluit’ zoals beton of asfalt.

Drainage

Langs de kavelweg komt een verzameldrain te liggen.

Hierop kunnen alle drainagebuizen van de kavels aan de zuidzijde van de kavelweg aansluiten. De verzameldrain zal afwateren op de kavelsloot ten noorden van de weg.

Deze watergang/sloot dient tevens voor de afwatering van de weg zelf.

Nog in onderzoek

De wegen in Oosterwold zijn standaard 50km/u. Een mogelijkheid om te onderzoeken is een aanvraag voor een 30km/u zone bij de gemeente Almere.

Wij vinden een minimale verlichting aantrekkelijk, bijvoorbeeld alleen op kruispunten, om het donker te respecteren. Ook iets voor de leden om te besluiten.

Hoe er wordt omgegaan met voetgangers en fietsers langs onze kavelweg zullen we in een volgende fase met elkaar bepalen.

Ook initiatiefnemer?

Ga je ook in Veld I - het veld waar Eemgoed ligt - een initiatief ontwikkelen?

Laat in dat geval van je horen, want dan blijven we je informeren en kunnen we je betrekken bij het vervolg. Zie hieronder ons emailadres waarmee je je aanmeldt voor onze emailbrief.