นางสาวปาริชาติ ทองจันทรา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

นางสาวกนกพร จันมา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางวังเดือน สมพีระกุล

ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านวังตะเคียน

นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์

ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านหนองหอย

นางสาวศิริขวัญ ศรีกอง

ผู้ดูแลเด็กศพด.วัดจันทรังษีถาวร

นางสาวเบญจวรรณ กำคำ

ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านเขากระแต

นางสาววนิดา สุดดาศักดา

ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านเนินสูง

นางสาวศิริวรรณ คำพล

ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านหนองคล้า

นางสาวจนพรรณ จันมา

ผู้ดูแลเด็กศพด. บ้านแก่ง

นางสาวละมัย ศรีจันทร์

ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านคลองละกำ

นางสาวสุภัชชา อู่สูงเนิน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาวดี แสงกรม

ผู้ดูแลเด็ก

นางศิริพร โครตเสน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสดิ์

ผู้ดูแลเด็ก