กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(Thai Qualifications Framework for Higher Education)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2560


ประกาศ

  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด
  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียด
  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียด
  • ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 31 สค 52
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียด

ประกาศ กกอ. (แบบ มคอ.2 - มคอ.7)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

  • KPI ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายละเอียด
  • ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายปี รายละเอียด


การจัดทำ Curriculum Mapping รายละเอียด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560,คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : educmru@gmail.com