ฝ่ายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Academic Department

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University

บุคลากรฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรและการรับรอง

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือหลักสูตร

รหัสและคำอธิบายรายวิชา

เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร (มคอ)

แบบฟอร์ม สมอ.08 (สำหรับแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ระดับ บัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ค้นหาข้อมูลในการจัดทำรายงาน มคอ.

เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตร มคอ.

ตัวอย่าง template เอกสารมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. )

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (มคอ.1)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558

แบบประเมินหลักสูตร

แบบ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง : การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

การรับรองวุฒิ

การรับรองปริญญา

การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559 จำนวน 27 หลักสูตร

ระบบสืบค้นข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : educmru@gmail.com