ฝ่ายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Academic Department

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University

ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์

รองคณบดีคณะครุศาสตร์

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : educmru@gmail.com