การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ตารางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด Click

ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา
1.กรอกข้อมูลส่วนตัว Click ของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
2. ลงทะเบียนประวัติ Click เพื่อเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Click ประกอบด้วย ประกอบด้วย หลักสูตร คู่มือการพัฒนา และคู่มือการเรียนรู้ในสภาพจริง
4. การเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนา
4.1 ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
4.2 ตรวจ Antigen Test Kit ก่อนเข้ารับการพัฒนา 1 วัน โดยถ่ายรูปผลตรวจพร้อมระบุชื่อ และวันที่ตรวจ ส่งเข้ากลุ่มไลน์
4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย Notebook หรือ Tablet
4.4 นำสิ่งของที่จำเป็น เช่น ยา หน้ากากอนามัย ของใช้ส่วนตัว
4.5 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พร้อมเตรียมชุดออกกำลังกาย ชุดกีฬา และชุดงานเลี้ยงสังสรรค์

5. เข้ากลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานการพัฒนา โดยสแกน QR Code ด้านล่าง และเมื่อเข้ากลุ่มไลน์แล้วขอความกรุณาทุกท่านรายงานตัว โดยระบุ ชื่อ นามสกุล และสำนักงานของท่าน

Click ใบงาน ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง