คลังเอกสาร : การศึกษา

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพญาไท

เอกสารงานวิชาการ

  • การคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 <<ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ รายละเอียด>>
  • แนวทางการพัฒนาการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเกณฑ์ต้องปรับปรุง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด>>
  • แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด>>
  • ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินบำรุงลูกเสือและเงินบำรุงเนตรนารี ดาวน์โหลด>>
  • การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดาวน์โหลด>>

เอกสารงานบุคลากร

เอกสารการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุ

  • ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม >>
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียด>>

เอกสารทั่วไป