ข้อมูลสารสนเทศปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)


 1. ปก (คลิก)
 2. คำนำ (คลิก)
 3. ข้อมูลทั่วไป (คลิก)
 4. จำนวนโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 (Excel) (PDF)
 5. จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 7 ขนาด ตามจำนวนนักเรียน (Excel) (PDF)
 6. จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 3 ขนาด (Excel) (PDF)
 7. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นรายอำเภอ (Excel) (PDF)
 8. จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ (Excel) (PDF)
 9. สถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2558 - 2562 จำแนกตามเพศ และระดับชั้น (Excel) (PDF)
 10. จำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษา บุคลากรอื่น ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามอำเภอ (Excel) (PDF)
 11. จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 จำแนกตำแหน่ง เพศ/คุณวุฒิการศึกษา (Excel) (PDF)
 12. จำนวนโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนขนาดเล็ก (Excel) (PDF)
 13. เปรียบเทียบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (Excel) (PDF)
 14. เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561สพฐกับเขตพื้นที่ (Excel) (PDF)
 15. เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา - 2561 สพฐ.กับเขตพื้นที่ (Excel) (PDF)
 16. จำนวนข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูอัตราจ้างชั่วคราว ของโรงเรียน (Excel) (PDF)
 17. ตารางจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และตำแหน่ง สพป.น่าน เขต 1 (คลิก)
 18. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 (Excel) (PDF)
 19. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 (Excel) (PDF)
 20. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 0-120 คน จำนวน 154 โรงเรียน (Excel) (PDF)
 21. ชื่อ ที่อยู่ โรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอน 176 โรงเรียน และไม่ได้จัดการเรียนการสอน 15 โรงเรียน (Excel)

*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨゚*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨゚

❖ จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (10มิ.ย.2562) (Excel)

รายชื่อประธานกลุ่มโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ (ข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย.2562) (คลิก)

รายชื่อโรงเรียนแยกตามกลุ่มโรงเรียน 18 กลุ่ม (คลิก)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1 (คลิก)

*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨゚*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨゚

ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง (B-obec) สพป.น่าน เขต 1 (คลิก)