CFGS Organització i Control d'Obra

Perfil Smart Construction 4.0

Títol: Tècnic Superior en Organització i control d'obres de construcció

Portes_obertes_GS (3).pdf

Quins objectius aconseguiràs:

Organitzar, a peu d'obra, treballs d'execució d'edificació i obra civil:

  • Gestionant recursos

  • Coordinant talls i controlant unitats d'obra fetes, d'acord amb les especificacions del projecte

  • Fent el seguiment de la planificació de l'obra, segons instruccions.

  • Aplicant la normativa i les condicions de qualitat, seguretat i salut i medi ambient

  • Aplicant les noves tecnologies.

OCO_Distribució dels mòduls professionals per cursos.pdf

Sortides professionals

Encarregat i cap d'equip en obres estructurals de la construcció.

Encarregat d'obra d'edificació, en general.

Encarregat d'obres de rehabilitació i reforma en edificació.

Cap de taller i/o encarregat de treballadors d'acabat d'edificis.

Capatàs en construcció d'edificis.

Encarregat d'obra civil en general.

Encarregat de moviment de terres.

Encarregat de ferms i paviments.

Encarregat d'obra civil en conduccions i canalitzacions.

Ajudant de cap d'oficina tècnica.

Ajudant de planificador.

Ajudant de tècnic de control de costos.

Tècnic de control documental.

Especialista en replantejamentsVols tenir una doble titulació:

En un any més podràs obtenir el CFGS de Projectes d'Edificació

edificacio@proven.cat