CFGS Organització i Control d'Obra 

Perfil Smart Construction 4.0

Títol: Tècnic Superior en Organització i control d'obres de construcció

Portes_obertes_GS (3).pdf

Quins objectius aconseguiràs:

Organitzar, a peu d'obra, treballs d'execució d'edificació i obra civil:

 

MP01 Amidaments i valoracoins de construcció  (66h)

MP02 Replanteigs de construcció  (99h)

MP03 Planificació en construcció (66h)

MP04 Documentació de projectes i obres de construcció (99h)

MP05 Processos constructius en  edificació (132h)

MP06  Processos constructius en obra civil 132h)

MP07 Control d'estructures de construcció (99h)

MP08 Control d'execució en obres d'edificació (99h)

MP09 Control d'execució en obra civil  (99h)

MP11 Estructures de construcció (99h)

MP12 Formació i Orientació laboral (66h)

MP13 Empresa i iniciativa emprenedor (66h)

MP14 Projecte d'organització i control d'obres de construcció (297h)

MP15 Formació en centres de treball (383h)

MP16 Construcció 4.0 (99h)

Sortides professionals

Encarregat i cap d'equip en obres estructurals de la construcció.

Encarregat d'obra d'edificació, en general.

Encarregat d'obres de rehabilitació i reforma en edificació.

Cap de taller i/o encarregat de treballadors d'acabat d'edificis.

Capatàs en construcció d'edificis.

Encarregat d'obra civil en general.

Encarregat de moviment de terres.

Encarregat de ferms i paviments.

Encarregat d'obra civil en conduccions i canalitzacions.

Ajudant de cap d'oficina tècnica.

Ajudant de planificador.

Ajudant de tècnic de control de costos.

Tècnic de control documental.

Especialista en replantejamentsVols tenir una doble titulació:

En un any més podràs obtenir el CFGS de Projectes d'Edificació

edificacio@proven.cat

    Torna a inici                                         Torna a oferta formativa