Quins objectius aconseguiras:

1) Executar obres del ram de paleta i PGL

2) Executar obres de formigó

3) Complir les condicions i terminis establerts

4) Complir les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient, organitzant, controlant i valorant els treballs


Títol: Tècnic en Construcció

Sortides Professionals més rellevants

Cap d’equip d’obres de fàbrica.

Cap d’equip d’obres d’urbanizació.

Cap d’equip d’encofradors.

Cap d’equip de ferralla.

Cap d’equip d’obres de cobertes.

Cap d’equip d’obres de i/o encarregat de revestiments discontinus.

Paleta d’obres de construcció.

Paleta d’obres d’interior.

Paleta d’obres d’urbanització.

Oficial de mires.

Encofrador d’obres d’edificació i d’obra civil
eioc.provensana@gmail.com

Formem per les oposicions de bombers!