Junior Varsity

Undefeated winter 2017-18!

JV Schedule- Winter 2018

JV Schedule 2018-19

JV Roster, Winter 2018

Emma A.

Katie D.

Paris S.

Emily V.

Jordan W.

Lexy B.

Ali C.

Maddy C.

Isa C.

Hannah K.

Sarah K.

Skyler M.

Caitlyn M.

Sara B.

Sophia H.

Kyrstin M.

Kathryn S.

Maddie S.

Kaylee Z.