ยางใน

700x23-25C(ด้านในปั๊ม25C) หัวเล็ก

140 บาท

26x1.5-4.0 หัวเล็ก

180 บาท

27.5x1.95-2.125 หัวเล็ก

150 บาท

26x2.125 หัวใหญ่

120 บาท

27.5x1.95-2.125 หัวใหญ่

150 บาท