• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
    (O-NET) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก
    ปีการศึกษา 2561 VIEW