จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด