จำนวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด รายจังหวัด