"คำขวัญ"

ผลิตนักเทคโนโลยี ครูและอาจารย์ผู้สอนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

"ปรัชญา "

"เทคโนโลยีเชี่ยวชาญ ประสานคุณธรรม"

"พันธกิจ"

  ผลิตนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ แสวงหาความรู้และความสามารถ ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องความต้องการของสังคม


ข่าวประกาศ

OPEN HOUSE ECT KMUTT