"คำขวัญ"

ผลิตนักเทคโนโลยี ครูและอาจารย์ผู้สอนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

"ปรัชญา "

"เทคโนโลยีเชี่ยวชาญ ประสานคุณธรรม"

"พันธกิจ"

ผลิตนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ แสวงหาความรู้และความสามารถ ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องความต้องการของสังคม


ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

น้อง ๆ ที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้ว ขอให้น้องๆรอเช็คอีเมล์จากทางส่วนคัดเลือกมหาวิทยาลัย

ซึ่งจะส่งไปยังอีเมล์ที่น้องๆ ให้ข้อมูลไว้ตอนสมัคร และทำการสมัครผ่านระบบนะคะ

#KMUTT #ECT #FIET

OPEN HOUSE ECT KMUTT