EcoVrede

Waarmerk en ZegelEcoVrede Sociaal Keurmerk

Fijn dat u onze pagina bezoekt. Wij horen graag uw inspiratie en gedachten en zien uw aanvraag met belangstelling tegemoet.

Werken aan een samenleving op een andere, een gezonde en menselijke basis zijn de reden en het doel van dit keurmerk. Een keurmerk voor een samenleving gevuld met natuurlijke, menselijke en gezondmakende initiatieven. Initiatieven op elk gebied!

Het gebruiken van ons keurmerk is behulpzaam in overgangssituaties

Overgangen waarbij verschillende soorten systemen naast elkaar bestaan en onderscheid belangrijk is. Het is een hulpmiddel in een proces van verandering. Innoveren in een nieuwe werkwijze die los staat van denken in geld, die tengoede komt aan mens, natuur en samenleving en het beste bewerkstelligd voor onze kinderen, dat is iets nieuws.

Onze samenleving is toe aan die nieuwe doelen;

Gezond makend, sociaal, inspirerend, de aarde behoudend, in harmonie met de natuur, in het belang van ieders gezondheid. Future proof! Het verbinden van alle beschikbare kennis en deze integraal leren toepassen. Nieuwe werkwijzen en los van ons oude geld.


Wat is de inhoud van het keurmerk?

Sleutelwoorden:

Eerlijk en transparant, duurzaam, bijdragend aan gezondheid, circulair, inspirerend en innoverend, de burger centraal, alle aandacht voor de natuur, groene circulaire gebouwen, natuurlijke leefruimte op zo veel mogelijk plekken, basisvoorzieningen voor iedereen, zo min als mogelijk gebruiken en nodig hebben van de euro en de dollar, actief werken aan en met andere waarden waarvan intentie en doelen gericht op gezondheid en welbevinden in harmonie met de natuur staan

Respectvol omgaan en aandacht voor het gedachtegoed en de ruimte voor natuurvolkeren, biodiversiteit stimuleren, aandacht voor individuele noden en deze helpen te vervullen, bijdragen aan bewustwording van derden.

Dat wat bijdraagt aan leefbaar, duurzaam, gezond en inspirerend leven en zoveel als mogelijk in harmonie met de natuur zonder deze te beschadigen, lokale zelfvoorziening stimuleren en mogelijk maken. Menselijk, duurzaam voedsel, respectvolle omgang met mensen en (partner-)organisaties en oproepen tot een nieuwe gezonde werkwijze.

Een integrale benadering van onderwerpen met alle beschikbare kennis en vanuit gezonde doelen voor natuur, mens en samenleving - Hiervoor nieuwe praktische methoden ontwikkelen

Ontwikkelde kennis is altijd beschikbaar voor de samenleving


Wat vragen wij van u?

 • U maakt in uw werkveld duidelijk dat er een transitie nodig is en hoe u daar vorm en inhoud aan geeft
 • U bent beschikbaar als aanspreekpunt voor nadere informatie
 • U helpt actief en praktisch het proces van transitie te realiseren en onderschrijft de gestelde sleutelwoorden en past dat toe in uw doelstellingen en werkwijze
 • U werkt actief aan het realiseren van een andere economie. Daarin staat leefbaarheid en voortbestaan van de natuur en onze aarde op een gezonde manier centraal
 • U onderschrijft dat geld van ondergeschikt belang is en er compleet andere doelen in het leven zijn waar het om gaat en die kunt u benoemen en maakt u concreet in uw werk en werkwijze
 • Kennis voorrang te geven in handelen en werken die gezondmakend is - uitgangspunten die de samenleving dienen centraal stellen


In het keurmerk zijn de volgende verdragen meeopgenomen;

"Het Earth Charter (Nederlands: Handvest van de Aarde) is een internationaal document over fundamentele waarden en principes dat probeert bij te dragen aan een rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving in de 21e eeuw. Volgens de visie van het Earth Charter zijn ecologische integriteit, mensenrechten, gelijkwaardigheid en vrede onlosmakelijk met elkaar verbonden. .."


Ons keurmerk kan aangevraagd worden door de volgende partijen;

 • Overheidsinstanties
 • Sociaal Maatschappelijke organisaties
 • Natuurorganisaties
 • Bedrijven
 • Zorginstellingen
 • Kerken
 • Burgerinitiatieven
 • Boeren en tuinders
 • Burgers/ individuen
 • Beheerders
 • Natuurontwikkelaars
 • Specifieke gebieden of gebouwen


 • Anderen op verzoek met een onderbouwing


Controle

 • De van u ontvangen gegevens worden bekeken en beoordeeld
 • Er wordt een routinematig onderzoek gedaan boekhoudkundig en op uw website
 • Een maal per jaar verwachten wij van u een kort verantwoordingsverslag
 • Een controle op de uitvoering van de genoemde sleutelwoorden- begrippen waarvan u aan 40% dient te voldoen en voor het overige kunt aangeven dat u deze binnen een geschetste termijn conform de ontwikkelingen en mogelijkheden in uw bedrijfstak worden gerealiseerd. Die schets in een stappenplan wat openbaar wordt gemaakt met de vermelding van dit keurmerk
 • Wij ondersteunen u in de praktische uitvoering


Voordelen

Een duidelijke onderscheiding ten opzichte van commercieel opererende organisaties en partijen

U bent herkenbaar en krijgt een nieuwe vorm van PR voor uw werkwijze en organisatie

Komt in contact met nieuwe mensen

U draagt bij aan een werkelijke transitie van onze oude- geld georienteerde samenleving richting menswaardig, gezond en natuurlijk


Wijze van aanvragen

Invullen van ons aanmeldformulier

Controle van de toegestuurde gegevens

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons


Werkwijze na toekenning

Een vermelding van uw basis- organisatie- bedrijfgegevens op de keurmerk website

Het toekennen van een unieke code gekoppeld aan het logo

Het vermelden van het toegestuurde logo op uw website en in uw communicatie

U laat ons weten op welke plaatsen het logo wordt gebruikt


Prakitsche informatie met betrekking tot het keurmerk

Het keurmerk is beschikbaar in verschillende formaten

Ecovrede Nederland - Stichting EVS is de uitvoerende en de bepalende partij in de controles. Wij gaan hier integer mee om als ANBI instelling

U kunt geen rechten laten gelden of eisen dat wij u een toekenning sturen

Bij overtreding van de afgesproken voorwaarden kan een erkenning worden ingetrokken. Dit wordt altijd met een schriftelijk beargumenteerd en met een vooraankondiging en mogelijkheid om te corrigeren. Het kan een incident zijn wat mogeiljk buiten uw schuld om is ontstaan.

Er is een Engelse versie van het keurmerk. Aan andere talen zijn in ontwikkeling.

(Spaans, Chinees, Russisch, Portugees, Turks, Engels, Arabisch en andere)


Voor alle overige vragen;

Mail: ffrmnetwork@gmail.com

Telefoon; 06 19 67 93 89


 • U mag een schenking doen, in welke vorm dan ook, ter ondersteuning van ons werk.
 • Wij hebben een ANBI erkenning
 • Voor uw aanvraag keurmerk en nadere informatie; ffrmnetwork@gmail.com


FFRM Network International Copyright 2018, 2019 e.v.

Alle rechten voorbehouden