www.ecothailand.org

ภาพกิจกรรมที่โครงการ CBFCM/EcoThailand (นิเวศวิถี) ได้สนับสนุนในเกาะพะงัน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ถนนคนเดินพาเพลินตลาดเก่า กลุ่ม Pha-ngan Shakehand และกลุ่มอื่นๆ

ทางเดินชมป่าชายเลน

ปัจจุบันป่าชายเลนในพื้นที่เกาะพะงันมีจำนวนลดลง กุญแจสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนคือการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนให้กับชุมชน นักเรียน และนักท่องเที่ยว การออกแบบแผ่นป้ายให้ความรู้เรื่องป่าชายเลน และชื่อของต้นไม้ในป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ บริเวณทางเดินป่าชายเลน บริเวณโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน คลองเจมะรุ

ซั้งเชือก

ซั้งเชือกเปรียบเสมือนหญ้าทะเลเทียม เพื่อช่วยให้สัตว์น้ำมีแหล่งในการวางไข่และดูแลตัวอ่อนเพิ่มขึ้น

mangrove ecology phangan
walking street thong sala
beach clean phangan
green cross phangan
sea grass phangan

ร้านค้าและตลาด

เกาะพะงันและเกาะสมุย มีการพูดคุยและปรึกษาในกลุ่มผู้ประกอบการโดยมีการปรับปรุงในเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม ซึ่งส่วนใหญ่ถุงพลาสติกจะมาจาก 7-11 และ ห้างสรรพสินค้าแมคโคร ซึ่งปัจจุบันถุงพลาสติกเหล่านี้จะเป็นประเภทย่อยสลายได้ ส่วนห้างเทสโกโลตัส ก็ได้รณรงค์การใช้ถุงผ้าในโครงการปันเป๋า สำหรับเกาะพะงัน บริเวณท้องศาลา ซึ่งจะมีตลาดถนนคนเดินทุกวันเสาร์ ปัจจุบันจะไม่มีการใช้ภาชนะโฟม และได้ขยายไปยังตลาดพันธ์ทิพย์ซึ่งมีการนำเอาจานที่นำกลับไปล้างมาใช้ด้วย การขยายผลไปยังตลาดอื่นๆ และพื้นที่อื่น ยังคงดำเนินต่อไป

การให้ความรู้และกิจกรรมต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม

นิเวศวิถี จะเน้นส่งเสริมกิจกรรมในการให้ความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกับ โรงเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และปัจเจกบุคคล เช่นกรณีของกลุ่ม Pha-ngan Shakehand ในการลดขยะอินทรีย์และขยะพลาสติก กลุ่ม Green Cross Beach Clean จะให้ความรู้และการทำความสะอาดชายหาด และการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในกิจกรรม นักสืบชายหาด และนักสืบป่าชายเลน

eco education phangan
artificial reef phangan
turtle release phangan

ธนาคารปู (กระชังปู)

กลุ่มประมงพื้นบ้านได้รับการฝึกอบรมและอุปกรณ์ในการทำธนาคารปูบนฝั่งอยู่ระยะหนึ่ง ต่อจากนั้นกลุ่มประมงพื้นบ้านก็ได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวประมง โดยทำเป็นกระชังลอยไว้ในทะเลซึ่งดูแลง่ายกว่า ปัจจุบันมีการขยายเพิ่มเติมมากขึ้น

crab bank eco thailand phangan
crab bank phangan ecothailand

การรีไซเคิล

กลุ่ม Pha-ngan Shakehand ได้ร่วมกันพูดคุยเจรจากับห้างสรรพสินค้าแมคโคร ห้าง 7-11 และแม่ค้าในตลาด สท. ตลอดจนร้านค้าที่สนใจ เพื่อแยกขยะอินทรีย์ โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์จะนำไปเป็นอาหารสุกรและทำปุ๋ย ช่วยลดขยะอินทรีย์ได้ประมาณวันละ 1-2 ตัน

waste recycle ecothailand phangan

โครงการในอนาคต

โครงการของเราในอนาคตคือการเผยแพร่และติดตามคุณภาพน้ำ ในพื้นที่อ่าวไทย ซึ่งมีการตรวจสอบเทียบได้กับ EU Blue Flag system และการเผยแพร่เว็บไซด์เป็นสองภาษา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง กับกลุ่มภาคีเครือข่าย โปรดติดตามต่อไป

jinta ecothailand
jintamard ecothailand

กดปุ่ม บริจาค เพื่อเข้าในระบบ PayPal

รับทั้ง PayPalและบัตรเครดิต