thai ecothailand interactions

มูลนิธินิเวศวิถี เป็นองค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อการส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 9/2560 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ขององค์กรจะเน้นที่การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก การสื่อสาร และการประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและน้ำผิวดิน ทั้งในพื้นที่บนบกและพื้นที่เกาะในภาคใต้ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

เราดำเนินการเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียน ชุมชน ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้เรายังประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ ซึ่งนับเป็นภาคีที่จะร่วมมือกันทำให้เกิดผลกระทบทางบวกในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในพื้นที่ทำงาน

องค์กรของเรานับเป็นทีมงานนานาชาติ โดยมีคนไทยซึ่งดำเนินงานในโครงการบริหารจัดการป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ (CBFCM) เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งโครงการนี้ส่งผลด้านระบบนิเวศอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหาร จากกิจกรรม ปะการังเทียม ซั้งเชือก และกระชังปู

เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะจบตัวลงในไม่ช้า และกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงดำเนินต่อไป โดยชุมชนและกลุ่มต่างๆ ที่ร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตลอดจนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ภาคีเครือข่ายของเราประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรและกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนไทย หรือต่างชาติในพื้นที่

หากคุณต้องการการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว สามารถกระทำได้โดยการบริจาค นอกจากนี้เรายังขอรับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมดีดี ด้านสิ่งแวดล้อมยังคงดำเนินต่อไป และตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรของเราคือทำให้ระบบนิเวศ และ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้นและสร้างความตระหนักกับทุกภาคส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

องค์กรของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราจะดำเนินต่อไปได้ก็ด้วยกำลังการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ผู้เห็นประโยชน์จากกิจกรรม และจากการบริจาค หากคุณต้องการจะสนับสนุนกิจกรรมดีดี ที่จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สามารถบริจาคได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนน้อย หรือมาก ผ่านทางระบบ PayPal ที่ปลอดภัย

ขอได้รับความขอบคุณจากทีมงาน นิเวศวิถี

กดปุ่มบริจาคเพื่อเข้าสู่ระบบ PayPal

รับผ่านทาง PayPal และบัตรเครดิตเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมที่ นิเวศวิถี

ตอนนี้ นิเวศวิถี ได้รับเอกสาร คู่มือประชาชนเพื่อการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน และคู่มือประชาชน เพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน จากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อใช้ในโครงการการให้ความรู้ สำหรับชุมชน และเยาวชน ในเกาะพะงัน

สามารถ ดาวน์โหลด เอกสารทั้งสองเล่ม ได้ที่