งานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 

จดทะเบียนสถานการค้าน้ำมันผ่าน QR-CODE ได้เลยค่ะ

หรือ คลิกที่นี่ !!

ท่านสามารถจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมันได้ทาง       QR-CODE ได้ โดยสามารถอัพโหลดภาพถ่ายหลักฐาน  ต่าง ๆ ที่้ใช้ในการจดทะเบียน โดยไม่ต้องรับรองสำเนา อาศัยตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

**พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

เอกสารแบบฟอร์มสำหรับการดาวน์โหลด

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

"ลพบุรีน่าอยู่"

นิยามคำว่า "น่าอยู่"

1.มีสุขภาวะที่ดี

2.มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.สภาพแวดล้อมที่ดี

4.มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง


 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"