E-Portfolio

NICHAKORN SENGSUI

Carousel imageCarousel imageทดสอบ

รู้หน้าที่

มีวินัย

ใจซื่อสัตย์

เป็นคุณสมบัติของเราทุกคน

ประวัติส่วนตัว

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวณิชากร เส้งสุย
 • วัน / เดือน / ปี เกิด : 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527 อายุ 34 ปี
 • สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
 • ที่อยู่ 30 หมู่ 1 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทักษะความสามารถ

 • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซท์ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (PHP)
 • ออกแบบกราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 • การเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE

ประวัติการทำงาน

 • ครูผู้ช่วย โรงเรียนเวียงสระ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
 • ครู โรงเรียนเวียงสระ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

ประวัติการศึกษา

 • 2546 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
 • 2550 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต

ม.6

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์

ปริญญาตรี

วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต

การจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

การจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้ความสามารถ ด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร และความสามารถทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีนั้นข้าพเจ้าได้ส่งเสริมผู้เรียนหลากหลายช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6