แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


รวมเล่ม.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

พ.ศ.2561 - 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน.pdf

รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

รอบ 12 เดือน

รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

รอบ 12 เดือน

รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน.pdf

รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

รอบ 12 เดือน